Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przełom" w Kamienicy

Sygnatura
13/183/0
Daty skrajne
1952-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Organizacyjno-Administracyjny: sprawy dotyczące lokalizacji, plany gospodarcze, ewidencja członków, protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni, protokoły z zebrań ogólnych członków Spółdzielni, sprawy dotyczące likwidacji Spółdzielni, z lat 1952-1962, sygn. 1-23 2. Dział Finansowy: roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjno-gospodarczego, analizy gospodarki, księgi funduszów, bilans likwidacyjny, z lat 1954-1962, sygn. 24-67 3. Dział Inwestycyjny: dokumentacja techniczna obiektów spółdzielni, z lat 1953-1960, sygn. 68-74 Akta kat. B-50: listy dniówek obrachunkowych, z lat 1953-1961, poz. 1-6

Dzieje twórcy:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 II 1951 r. rozpoczęła swą działalność Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przełom" w Kamienicy pow. Bielsko. Protokół zdawczo-odbiorczy został spisany dnia 19 II 1952 r. Powstała ona na bazie Oddziału Szkolnictwa Rolniczego, która wcześniej działała przy Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w Katowicach. Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza, według stanu na dzień 31.XII.1959 r., zrzeszała 14 członków, w tym 5 kobiet. Zajmowała się głównie produkcją roślinną, ogrodnictwem i sadownictwem, hodowlą zwierząt oraz prowadzeniem zakładów pomocniczych i przetwórczych, takich jak: kuźnia i betoniarnia. Pod koniec swej działalności spółdzielnia ta użytkowała prawie 62 ha gruntów. Na podstawie uchwały z dnia 10.X.1961 r., powziętej na zebraniu członków spółdzielni, podjęto decyzję o rozwiązaniu Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej "Przełom" w Kamienicy. Powołano także Komisję Likwidacyjną, która zajęła się likwidacją majątku i zobowiązań spółdzielni. Nieruchomości po zlikwidowanej spółdzielni przejął Zarząd Zieleni Miejskiej w Bielsku-Białej.

Daty skrajne:

1952-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

80

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

74

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1953 - 1961

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 6
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 74

KAOD 30.10.2018