Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im.J.Niedzielskiego w Bielsku-Białej - odcinek I

Sygnatura
13/194/0
Daty skrajne
[1862] 1950-1998
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: materiały dotyczące przedsiębiorstwa, jego historii, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, sprawozdania i narady robocze dyrekcji, regulaminy pracy, protokoły kontroli oraz zalecenia pokontrolne i ich wykonanie, analizy kompleksowe, sprawozdania statystyczne, artykuły prasowe dotyczące zakładu oraz dokumentacja dotycząca nadania zakładowi sztandaru, z lat 1947-1965, sygn. 1-69 2. Dział Planowania: plany kompleksowe, plany produkcji, plany zatrudnienia, plany techniczno-finansowe oraz plany 5- letnie i wieloletnie, z lat 1950-1976, sygn. 70-151 3. Dział Zatrudnienia i Płac: sprawozdania opisowe i statystyczne dotyczące zatrudnienia i płac. Roczne plany zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania ich wykonania, sprawozdania z wykonania planów wielkości podstawowych, wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz wykorzystania czasu pracy, materiały dotyczące obsady stanowisk, materiały dotyczące współzawodnictwa pracy, sprawozdanie o stanie kadr inżynieryjnych i ekonomicznych, z lat 1949-1965, sygn. 152-214 4. Dział Inwestycji: dokumentacja techniczna dotycząca regulacji rzeki Białki oraz potoków Straconka i Olszówka, dok. techniczna dotycząca inwestycji na terenie zakładu, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, z lat 1951-1965, sygn. 215-236 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Sprawozdania z wypadków przy pracy, normy zakładowe opracowane pod kątem higieny pracy, z lat 1950-1964, sygn. 237-238 6. Dział Postępu Technicznego: wnioski racjonalizatorskie, protokoły z narad racjonalizatorskich, protokoły z zebrań Zakładowej Komisji Uprawnień i Wynalazczości, plany i sprawozdania z wyk. postępu techn., analizy postępu technicznego, z lat 1950-1964, sygn. 239-265 7. Dział Szkolenia Zawodowego: materiały analityczne dotyczące szkolenia zawodowego, z lat 1952-1959, sygn. 266-267 8. Dział Produkcji: sprawozdania z dostaw dla wojska, sprawozdania z wykonania planów produkcji ilościowych, jakościowych i asortymentowych, sprawozdania z wykonania produkcji ekspertowej, sprawozdania z wykonania planów produkcji wg wartości, z lat 1945-1965, sygn. 268-336 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania zbytu materiałów gotowych i półfabrykatów, zbiorcze zestawienia zużycia materiałów, plany dostaw, sprawozdania z wykonania planów zaopatrzenia i zbytu, analizy kosztów, sprawozdania z dostaw surowców, z lat 1950-1965, sygn. 337-368 10. Dział Księgowo- Finansowy: sprawozdania finansowe, preliminarze kosztorysowe, analizy ekonomiczno- techn., analizy bilansów, bilanse roczne, kwartalne, miesięczne, z lat 1946-1965, sygn. 369-421 11. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, preliminarze i bilanse Rady Zakładowej, materiały dotyczące wyborów do Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, z lat 1957-1965, sygn. 422-477

Dzieje twórcy:

Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im. J. Niedzielskiego zostały utworzone w wyniku zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1.III. 1950 r. w sprawie utworzenia w/w przedsiębiorstwa państwowego. Omawiane zakłady powstały na bazie majątku trwałego i obrotowego wydzielonego z likwidujących się Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku, jednak geneza przedsiębiorstwa sięga dalej, a mianowicie do dwóch fabryk, które po kolejnych przekształceniach własnościowych i organizacyjnych utworzyły przedsiębiorstwo w obecnym kształcie. Były to: Fabryka Sukna Hess, Pisch i Strzygowski założona w 1820 r. oraz Fabryka Sukna Wiktor Hoinkes i Syn założona w 1924 r. W styczniu 1948 r., zgodnie z ówczesną tendencją do komasacji zakładów, obie fabryki zostały włączone do nowo utworzonych Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 14 w Bielsku jako Zakład "O" i Zakład "S". Następnie w marcu 1950 r. oba zakłady połączyły się w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im. J.Niedzielskiego w Bielsku-Białej. Zakłady te składały się z 4 wydziałów: przędzalni, tkalni, farbiarni i wykończalni, które były samowystarczalne pod względem własnej produkcji. Specjalnością zakładu były tkaniny wełniane zgrzebne i czesankowe oraz tkaniny wełnopodobne, a duża część produkcji była eksportowana. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im. J. Niedzielskiego w Bielsku-Białej funkcjonowały do 1998 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Grażyna Sokół, Bielsko-Biała, 1992]

Daty skrajne:

[1862] 1950-1998

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1862, 1950-1998.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

1442

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

477

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

23.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

54.0

Ogółem metrów bieżących:

1.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 477
spis roboczy Tak 58
spis zdawczo-odbiorczy Tak 907

KM 24.11.1992, 0014-3