Kasa Stefczyka w Lanckoronie

Sygnatura
13/449/0
Daty skrajne
1912-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne z lat 1912 - 1949 /sygn.81 - 108/ statut, zarządzenia i okólniki: Patronatu Spółdzielni Rolniczych w Krakowie; Centralnej Kasy Spółek Rolniczych Oddz. w Krakowie; Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP; Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie; Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP; Gospodarstwa Spółdzielczego i innych władz zwierzchnich spółdzielczości rolniczej, instrukcje kredytowe, protokoły z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i z kontroli Rady Nadzorczej Kasy, spis członków-założycieli Kasy, luźne sprawozdania organizacyjne 2. Sprawy osobowe z lat 1912 - 1927 /sygn. 109 - 111/ wykaz przyjętych członków Kasy i spis członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe 1912 - 1949 /sygn. 112 - 136/ księgi uchwał i pożyczek, indeks do ksiąg udziałów i pożyczek oraz indeks poręczycieli, inwentarz dłużników, udziałów i wierzycieli, księgi pożyczek, weksle, dzienniki i książki kasowe, dziennik główna 4. Sprawy administracyjne z lat 1912 - 1939 /sygn. 137/ protokół podawczy Kasy

Dzieje twórcy:

W 1890 r. w Czernichowie pod Krakowem dr Franciszek Stefczyk założył pierwszą w Małopolsce Spółkę Oszczędnościowo – Pożyczkową dla ludności włościańskiej opartą na nieograniczonej poręce członków oraz niskich udziałach. W 1899 r. we Lwowie, z inicjatywy Franciszka Stefczyka, powstało Biuro dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym Sejmu Galicyjskiego, patronujące działalności spółek. Sprawami spółki kierował Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zebranie, a jej członkami mogli zostać pełnoletni mieszkańcy miejscowości, w której spółka działała (w pierwszej kolejności samodzielni właściciele drobnych i średnich gospodarstw rolnych). W 1907 r. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił projekt utworzenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i po zatwierdzeniu go przez władze wiedeńskie Kasa rozpoczęła swoje formalne czynności od 1 stycznia 1909 r. W 1911 r. obszar działalności spółek (nadzorowany przez Biuro Patronatu) podzielony został na 5 rejonów, wśród nich krakowski, do którego należały spółki powiatu bialskiego i wadowickiego. W okresie I wojny światowej nastąpił upadek działalności spółek i odrodzenie ich nastąpiło po roku 1924. Zmianie uległa wtedy nazwa poszczególnych Spółek odtąd nazywanych Spółdzielniami Oszczędnościowo – Pożyczkowymi, a od czerwca 1924 r. Kasami Stefczyka. W okresie okupacji niemieckiej po 1939 r. Kasy Stefczyka przerwały swą działalność na terenie włączonym do Rzeszy , działały natomiast na terenach przyłączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Po 1945 r. Kasy Stefczyka wznowiły swą działalność na okres 3 lat ponieważ zgodnie z dekretem z 25 października 1948 r. o reformie bankowej przekształcono je w Kasy Spółdzielcze. Proces likwidacji/przekształceń Kas trwał jednak do 1950 r. Spółka Oszczędności i Pożyczek w Lanckoronie została założona w 1912 r., w okresie międzywojennym przemianowana na Kasę Stefczyka, zlikwidowana w 1949 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Daty skrajne:

1912-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Spółka Oszczędności i Pożyczek w Lanckoronie

Daty:

1912-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

47

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 47 j.i.

K.M. - 25.11.1966, inwentarz książkowy wspólny dla grupy zespołów akt Kas Stefczyka powiatu wadowickiego