Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Wadowicach

Sygnatura
13/728/0
Daty skrajne
1945-1947 [1948]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Kierownik Oddziału z lat 1945-1948 /Sygn.1-11/ Sprawozdanie z działalności delegata Woje.UIiPw Krakowie, korespondencja dotycząca spraw ogólnych sprawozdania z działalności POI i P w Wadowicach, korespondencja w sprawach organizacyjno-finansowych ankiety dotyczące organizacji politycznych, sprawy osobowe pracowników, wykazy kierowników świetlic, spis spraw-rejestracja imprez w 1945, protokół likwidacji POI i P w Wadowicach 2. Referat Świetlicowy z lat 1945-1946 /Sygn.12-14/ Korespondencja dotycząca organizacji świetlic w powiecie oraz doboru materiału do zajęć świetlicowych, wykazy świetlic, kwestionariusze dotyczące świetlic, ewidencja świetlic w powiecie 3. Referat Techniczny z lat 1945-1946 /Sygn.15,16/ Sprawozdania okresowe drukarni w Andrychowie i Wadowicach z wykonanych prac, ewidencja kontrolna materiału propagandowego *Dopływ 2009 z lat 1945-1947 /Sygn.17/ Dziennik podawczy za lata 1945-1947

Dzieje twórcy:

W oparciu o dekret PKWN z 7 września 1944 r. "o zakresie działania organizacji resortu Informacji i Propagandy" oraz rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy z 1 marca 1945 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Administracji Publicznej w okresie luty – kwiecień 1945 r. w Wadowicach działał Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy. Swoje zadania wykonywał poprzez działy: ogólny, polityczno – wychowawczy, propagandowy oraz prasowo-informacyjny. Działy te podzielone zostały z kolei na referaty. Na czele urzędu stał Naczelnik. Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy formalnie powołany w marcu 1945 r. rozpoczął swoją działalność w maju 1945 r. Oddział Podzielony był na referaty: -Kierownika Oddziału -Świetlicowy -Techniczny. -Propagandowy Nad całością prac Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Wadowicach czuwał kierownik Oddziału, a w czasie jego nieobecności obowiązki przejmował tymczasowy zastępca. Referat Świetlicowy miał pieczę nad świetlicami na terenie powiatu. Referat Techniczny zajmował się gospodarką papierową, kontrolował drukarnie, m.in. w Andrychowie i Wadowicach. W referacie tym wykonywano zezwolenia na druk Referat Propagandowy nie był zorganizowany ponieważ nie odnaleziono odpowiedniego człowieka do obsadzenia stanowiska jego kierownika. Prace tego referatu wykonywali więc zastępczo pracownicy innych referatów (głównie kierownik Oddziału). Wadowicki Oddział podporządkowany był w całym okresie swojej działalności Wojewódzkiemu Urzędowi Informacji i Propagandy w Krakowie. Ministerstwo Informacji i Propagandy, a także wojewódzkie urzędy oraz powiatowe oddziały informacji i propagandy zlikwidowano w oparciu o dekret z 11 kwietnia 1947 r. "o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz urzędów informacji i propagandy". Pracownicy mieli zakończyć swoją działalność 30 kwietnia 1947 r. a zadanie wykonywane przez POIiP w Wadowicach przejął Referat Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Wadowicach. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Pawła Hudzika]

Daty skrajne:

1945-1947 [1948]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1947, 1945-1947, 1947-1948, 1947-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17 j.i.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17 j.i.

K.M.-14.12.2007 r.