Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

Sygnatura
13/733/0
Daty skrajne
1945-1950 [1951]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Sprawy organizacyjne (1945-1950) sygn. 1-12 Akta kancelarii poufnej i tajnej, okólniki dotyczące spraw zastrzeżonych, informacje składane do Izby Skarbowej w Krakowie, dzienniki tajnej i poufnej korespondencji. II. Sprawy osobowe (1945-1951) sygn. 13-35 Korespondencja dotycząca spraw osobowych, akta osobowe pracowników Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu III. Wymiar i egzekucja podatkowa (1945-1951) sygn. 36-39 Rejestry podatku, okólniki i korespondencja dotycząca ściągania podatków, zajmowania neruchomości i zajmowania mienia.

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, po 1945 r. wznowił działalność jako element administracji skarbowej Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie międzywojennym w Oświęcimiu działała Ekspozytura Urzędu Skarbowego (1934) od 1938 r. przekształcona w samodzielny Urząd Skarbowy w Oświęcimiu. Wyodrębniono wówczas w terenu działania Urzędu Skarbowego w Białej Krakowskiej gminę miejską Oświęcim oraz gminy wiejskie Brzeszcze, Osiek i Oświęcim i podporządkowano je właściwości oświęcimskiego Urzędu Skarbowego. W oparciu o dekret z 11 kwietnia 1945 roku o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, oświęcimski Urząd Skarbowy wznowił swoją działalność jako I instancja administracji skarbowej i podlegał Izbie Skarbowej w Krakowie. Obejmował właściwością teren części powiatu bialskiego tj. gminę miejską Oświęcim oraz gminy wiejskie Brzeszcze, Osiek i Oświęcim. Likwidacja Urzędu Skarbowe do w Oświęcimiu nastąpiła w 1950 r., kiedy to ustawą z dnia 7 marca 1950 r. przekształcono urząd Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów, któremu powierzono realizowanie polityki finansowej rządu. Po wejściu w życie ustawy z dnia 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia rad narodowych przejęły funkcje wykonawcze władzy państwowej na podległych sobie terenach. Na mocy uchwały Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950 r. wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych przejęły zadania izb skarbowych, a dotychczasowe zadania urzędów skarbowych, znalazły się w gestii wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych i rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Pawła Hudzika]

Daty skrajne:

1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 39 j.

K.M. AP w Katowicach 22 września 2016 r.