Akta miasta Białej

Sygnatura
13/10/0
Daty skrajne
1778-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księga wpisów przywilejów miejskich. 2. Protokoły posiedzeń rady i magistratu. 3. Korespondencja w sprawach ogólnoadministracyjnych: sprawy kasy miejskiej, podatkowe teryfy, cen rynkowych, sprawy budowlane, sprawy mieszkaniowe, szkolne, opieki społecznej, fundacje, rzemiosło, leśnictwo, sprawy osobowe. 4. I Oddział Organizacyjno-Prawny: statut organizacyjny, instrukcje, regulaminy, sprawy pracownicze, wyborcze, prasowe. 5. Przemysł i handel: rejestry handlowe i przemysł. 6. Rolnictwo i Leśnictwo: pomoc rolna, sprawy leśne, polowe, łowieckie. 7. Wybory, organizacja, administracja: wybory do sejmu, spisy wyborców, przynależność obywateli do gminy, zmiany granic, podział administracyjny miasta Bielska i Białej, aprowizacja. 8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny: okólniki, sprawy pożarnictwa, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, poborowe, transportowe, wychowanie fizyczne, sprawy karno-administracyjne. 9. Oddział II Finansowo-Gospodarczy: budżet, sprawozdanie rachunkowe, pożyczki, kredyt, zobowiązania. 10. Budowa i utrzymanie dróg i mostów, budownictwo mieszkaniowe, komunalne, elektryfikacja: plany zabudowy, pomiary, regulacja rzek, parcelacja miasta, nadzór bud. statystyka, elektryfikacja. 11. Oddział Sanitarny: sprawy sanitarno-porządkowe, choroby zakaźne, spraw. sanitarne lekarza miejskiego, higiena publiczna. 12. Dzienniki korespondencyjne i indeksy. 13. Nabytek z 2019 r. z lat 1901-1935 (sygn. 1221, 1222). Przynależność do gminy m. Biała.

Dzieje twórcy:

Miastami galicyjskimi, w początkach ich przynależności do Austrii, rządziły tzw. magistraty, w skład których wchodził burmistrz i Rada Miejska jako czynnik administracji miejskiej oraz wójt z ławą jako czynnik sądowy. Magistrat był najniższym organem administracji państwowej i zależny we wszystkim od urzędu obwodowego. Obok Magistratu ustanowiono w 1792 r. wydziały miejskie, które w sprawach gospodarstwa gminnego miały kontrolować czynności Magistratu. W 1837 r. władze austriackie określiły również kompetencje Magistratu w zakresie spraw politycznych. Skład Magistratu zależał od wielkości miasta i od jego przychodów. W miastach większych Magistrat składał się m.in. z burmistrza, syndyka, kilku asesorów, kasjera i kontrolera. Zmiany w organizacji administracji i sądownictwa, przeprowadzone w połowie XIX w., odjęły Magistratom jurysdykcję oraz część funkcji administracyjnych, pozostawiając im tylko zarząd majątkiem gminy, nadzór nad zakładami miejskimi i policją miejską, sprawy przynależności, kwaterunki oraz inne drobne sprawy. Zasadniczych zmian w organizacji Magistratów do 1866 r. nie było. Nowa ustawa gminna wprowadzona została dnia 19.VIII 1866 r. i obowiązywała Magistrat bialski do 1889 r. Skład Magistratu Biała w tym okresie wyglądał następująco: Burmistrz, zastępca, trzech asesorów, sekretarz, koncepista, kancelista, kasjer, kontroler, inżynier, inspektor policji, lekarz, weterynarz, leśniczy, kapral, 12 policjantów i 4 woźnych. Bez większych zmian Magistrat Biała przetrwał okres I wojny światowej i odrodzonego państwa polskiego. Dopiero ustawa z dnia 23 III 1933 r. wniosła dosyć istotne zmiany w funkcjonowaniu Magistratu. Ograniczyła ona w pewnym stopniu samorząd, a magistrat przekształcił się w Zarząd Miejski i otrzymał nowy schemat organizacyjny z podziałem na 5 Oddziałów tj.: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Gospodarki Gminnej, Techniczny, Sanitarny. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zofia Rączka, Bielsko-Biała, 1957]

Daty skrajne:

1778-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1778-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1220

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

64.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

64.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1220
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 2

KM 25.01.1983, 0014-1