Starostwo Powiatowe w Katowicach

Sygnatura
12/1/0
Daty skrajne
[1790] 1873-1922
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy majestatu, granic, dary z łaski: osoba króla i jego rodziny, podróże dostojników, układy z zagranicą, opieka nad obywatelami Prus za granicą, darowizny z łaski, wnioski o rehabilitację z lat 1848-1921 , sygn. 1-15 Sprawy dot. ustawodawstwa, zarządzania i organizacji: dot. wyborów do ciał ustawodawczych z lat 1832-1922, sygn. 16-31 Sprawy statystyki, osiedli mieszkaniowych, ludności i dóbr ziemskich: zbiegostwo z Kongresówki, cudzoziemcy z lat 1835-1922, sygn. 32-62 Sprawy organizacji i zarządzania powiatem, sprawy komunalne: wybory starosty i deputowanych, personel urzędniczy, zasiedlanie rolnych terenów, gminy żydowskie z lat 1818-1922 , sygn. 63-105 Sprawy dot. gospodarki rolnej i leśnej: Izba Rolna, zwalczanie szkodników z lat 1831-1922 , sygn. 106-115 Sprawy dot. handlu, rzemiosła, przemysłu i budownictwa: restauracje, wyszynk, cechy przymusowe, położenie klasy robotniczej, budowa dróg, regulacja rzek z lat 1822-1922, sygn. 116-209 Sprawy policyjne: nadzór nad różnymi stowarzyszeniami, organizacjami robotniczymi, osobami politycznie podejrzanymi z lat 1822-1922 , sygn. 210-373, 273a, 294a, 306a, 357a, 357b Sprawy wojskowe: materiały z okresu plebiscytu i szkód z okresu powstań z lat 1854-1922, sygn.374-390 Sprawy sądowe: działalność rozjemcza z lat 1832-1917, sygn. 391-393 Sprawy finansowe: podatek gruntowy, recesy z lat 1821-1921, sygn. 394-422 Sprawy kościelne i szkolnictwa: zarządzenie w sprawach wyznaniowych i szkolnych, sprawy indywidualnych parafii i szkół z lat 1832-1922 , sygn. 423-728, 479a Sprawy lecznictwa, weterynarii, policji sanitarnej: służba sanitarna, szczepienia ochronne z lat 1830-1922, sygn. 729-753 Akta urzędu ubezpieczeń: współdziałanie i nadzór nad zakładami ubezpieczeń z lat 1867-1922, sygn. 754-761, 759a

Dzieje twórcy:

Powiat katowicki został utworzony ustawą rządu pruskiego z 27 marca 1873 roku dotyczącą podziału powiatu bytomskiego na cztery powiaty. Dla nowego powiatu utworzono urząd "Königliches Landratsamt Kattowitz". Na czele urzędu stał landrat mianowany przez króla na wniosek sejmiku powiatowego (Kreistag). Zastępcami stałymi landrata byli 2 deputowani z powiatu wybierani przez Kreistag na okres 6 lat. Landrat jako organ władzy państwowej był kierownikiem ogólnej administracji powiatu i równocześnie jako przewodniczący sejmiku powiatowego (Kreistag) i wydziału powiatowego (Kreisausschuss) był przedstawicielem samorządu powiatu. Ponadto był przewodniczącym urzędu ubezpieczeń (Versicherungsamt). Landrat działał w podwójnym charakterze: jako władza z ramienia państwa i jako władza reprezentująca powiat przy władzach centralnych. Władzą nadrzędną landrata katowickiego był prezydent rejencji opolskiej. Do kompetencji landrata należało załatwianie na szczeblu powiatu spraw wchodzących w zakres kompetencji oddziałów rejencji, mianowicie: sprawy graniczne, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, publikowanie ustaw i zarządzeń, policja porządkowa, nadzór nad zakładami karnymi, ochrona przeciwpożarowa, opieka społeczna, sprawy sanitarne, zwalczanie chorób zakaźnych, szpitalnictwo, kontrola żywności ,sprawy rolnictwa i hodowli, melioracja gruntów, ogólne sprawy gospodarki komunalnej, nadzór nad stowarzyszeniami o charakterze gospodarczym, ubezpieczenia od ognia i klęsk żywiołowych, sprawy kościelne i szkolne, innowiercy, sprawy wojskowe, zbierania danych statystycznych, cenzura, nadzór nad budownictwem, podatki, kontrola miar i wag, nadzór nad rzemiosłem, handlem i przemysłem, drogi publiczne, łowiectwo. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1961]

Daty skrajne:

[1790] 1873-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1872, 1873-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt in Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

768

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

768

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 30.05.1974, 0014-9; zmikrofilmowano jednostkę archiwalną o sygnaturze 31