Dyrekcja Policji w Katowicach

Sygnatura
12/3/0
Daty skrajne
1881-1920 [1922]
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta ogólno-organizacyjne: akta personalne funkcjonariuszy policji, nadzór nad kwaterami prywatnymi z lat 1899-1922, sygn. 1-20, 5a, 5b, 19a Akta bezpieczeństwa: nadzór nad imprezami kulturalno-oświatowymi, pośrednictwem pracy z lat 1886-1921, sygn. 21-95 Akta obyczajowe: akta dotyczące prostytucji z lat 1902-1920, sygn. 96-98 Akta dotyczące spraw gospodarczych (koncesje na wyszynk i handel): wyszynk alkoholu, handel starzyzną, zarządzenia gospodarcze okresu wojennego z lat 1881-1922 , sygn. 99-122, 99a, 99b, 108a Akta dotyczące spraw sanitarnych i zdrowia: akta personalne położnych i chorych umysłowo z lat 1900-1918, sygn. 123-141 Posteriora obejmują akta Spezial Polizei z lat 1920-1922 oraz Dyrekcji Policji z lat 1922-1923 Dopływ nieopracowany - akta osobowe H.W. Max Rősner z lat 1919-1921, sygn. 142

Dzieje twórcy:

Zarządy policji (Polizei – Verwaltung) na terenie państwa pruskiego powołała do życia ustawa z 11 marca 1850 roku. Na jej podstawie miasta liczące powyżej 10 000 mieszkańców zyskiwały własny zarząd policji (Polizei – Verwaltung). Do zadań lokalnych zarządów policji należało: ochrona bezpieczeństwa mieszkańców i mienia publicznego, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz kierowanie porządkiem na drogach i w miejscach publicznych , kontrola rynku oraz wszelkiej publicznej sprzedaży artykułów żywnościowych, nadzór nad zgromadzeniami i ruchem ludności, sprawy koncesji na lokale gastronomiczne i wyszynk napojami alkoholowymi, nadzór nad sprawami higieny i zdrowia publicznego, pożarnictwo. Z chwilą nadania Katowicom w dniu 11 września 1865 roku praw miejskich w mieście liczącym wówczas 50 000 mieszkańców zorganizowano zgodnie z ustawą Zarząd Policji. Początkowo Zarząd Policji w Katowicach miał charakter policji komunalnej. W 1873 roku z chwilą utworzenia z Katowic siedziby władz państwowych na szczeblu powiatowym (utworzenie Landratsamt Kattowitz) Zarząd Policji w Katowicach stał się automatycznie policją państwową, zmieniając nazwę z Polizei- Verwaltung na Polizei – Direktion Kattowitz. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Osojca, Katowice 1961]

Daty skrajne:

1881-1920 [1922]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1920, 1921-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Polizei-Direktion Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

148

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

147

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 147 j.
spis roboczy Tak 1 j.

KM 17.07.1966, 0014-9