Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu

Sygnatura
12/15/0
Daty skrajne
[1918] 1920-1921 [1923]
Liczba serii
22
Liczba skanów
19010

Zawartość:

Naczelna Rada Ludowa Podkomisariat dla Śląska: Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Podkomisariatu, sprawozdania, zażalenia, materiały propagandowe, zaopatrzenie ludności, szkolnictwo polskie, rokowania polsko-niemieckie, sprawozdania z rokowań w Paryżu z lat 1918-1920, sygn. 1-53 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu: Biuro Prezydialne: regulaminowe raporty sytuacyjne, przygotowania do plebiscytu, spisy osób uprawnionych do głosowania z lat 1920-1921, sygn. 54-105, 55a Wydział Szkolny: organizacja polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku z lat 1920-1921, sygn. 106-199, brak sygn. 129 Wydział Wywiadowczy: materiały i raporty o przygotowaniach niemieckich do plebiscytu z lat 1920-1921, sygn. 200-206, brak sygn. 201-206 Wydział Socjalno-Polityczny: zatargi z tytułu zatrudnienia z lat 1921, sygn. 207 (brak) Wydział Prasowy: wycinki z prasy, przekłady artykułów z lat 1920-1921, sygn. 208-210 (brak) Wydział Wychowania Fizycznego: organizowanie akcji wychowania fizycznego z lat 1920-1921, sygn. 211-212 Wydział Administracyjny: akcja plebiscytowa z lat 1920-1921, sygn. 213-214 Wydział Prawny: zażalenia z lat 1920-1921, sygn. 215 Wydział Rolnictwa: sprawy prawne z lat 1920-1921, sygn. 216 Wydział Gospodarczy: rozliczenia z funduszów z lat 1920-1921, sygn. 217-222 Wydział Reemigracyjny: starania o reemigrację Polaków z zachodnich prowincji Niemiec z lat 1920-1921, sygn. 223-225 Wydział Statystyczny: instrukcje, spisy z lat 1920, sygn. 226-227 Sekcja Personalna: obsada sekcji z lat 1920-1921, sygn. 228-230 Sekcja Organizacyjna z lat 1920-1921, sygn. 231 Naczelna Władza na Górnym Śląsku: Biuro Prezydialne: rozkazy dzienne, raporty, spisy powstańców, zaświadczenia z lat 1921, sygn. 232-251, 232 a-f Wydział Szkolny: organizowanie szkolnictwa, sprawy personalne z lat 1921, sygn. 252-256 Wydział Administracyjny: instrukcje dla dowódców powiatowych z lat 1921, sygn. 257 Wydział Prawny: rekwizycje, odszkodowania z lat 1921, sygn. 258-259 Wydział Gospodarczy: wypłata żołdu, zaopatrzenie z lat 1921, sygn. 260-261 Sekcja Personalna z lat 1921, sygn. 262-263 Materiały plebiscytowe: raporty informacyjne, sprawozdania, odezwy, okólniki, ulotki, afisze, nalepki, wyniki plebiscytu z lat 1919-1921, sygn. 264-306, 266a, 278a-c Fotokopie dotyczące powstań śląskich z lat 1919-1923, sygn. 307

Dzieje twórcy:

Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska został zorganizowany w lutym 1920 roku przez Wojciecha Korfantego po powierzeniu mu przez Rząd Polski zadania przygotowania plebiscytu na Górnym Śląsku. Komisariat mieścił się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu. Dzielił się na Wydziały: Biuro Prezydialne, Wydział Szkolny, Polityki Wewnętrznej, Wywiadowczy, Socjalno – Polityczny, Aprowizacyjny, Prasowy, Kulturalno-Oświatowy, Wychowania Fizycznego, Administracyjny, Prawny, Rolniczy, Kolei i Poczt, Gospodarczy, Górniczy, Przemysłu i Handlu, Reemigracyjny, Samorządowy, Statystyczny, Kościelny, Wydawniczy i Dyplomatyczny oraz Sekcje: Personalną, Organizacyjną i Bezpieczeństwa. Mieściła się przy nim Delegatura Czerwonego Krzyża. Ilość wydziałów i częściowo również ich nazwy ulegały zmianom. Komisariat pełnił funkcję za zgodą i w kontakcie z Międzysojuszniczą Komisją Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku, która wykonywała władzę na Górnym Śląsku od 11 lutego 1920 roku do 15 czerwca 1922 roku na podstawie paragrafu 3 aneksu do artykułu 88 Traktatu Wersalskiego. Terenowymi organami Komisariatu były powiatowe i gminne komitety plebiscytowe. Przed powstaniem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego organizacją życia narodowego i przygotowaniem jednolitej akcji plebiscytowej zajmował się Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, który utworzył z końcem 1918 roku Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska z siedzibą w Bytomiu o tymczasowej bardzo płynnej organizacji. Ten Podkomisariat podzielony był na sekcje, kierował pracami powiatowych i gminnych Rad Ludowych. W związku z wybuchem III powstania śląskiego przejęła w maju 1921 roku agendy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego „Naczelna Władza na Górnym Śląsku” z siedzibą w Szopienicach. Z końcem lipca 1921 roku Naczelna Władza przekształciła się w Naczelną Radę Ludową, która dała w czerwcu 1922 roku początek Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Rożkowicz, Katowice 1956, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]

Daty skrajne:

[1918] 1920-1921 [1923]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1921, 1922-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

307

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

307

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 27.03.1990, 0014-1, zmikrofilmowano wszystkie jednostki archiwalne oprócz sygn. 278a-c, zdigitalizowano całość zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA