Szkoła Rolnicza w Sielcu - powiat chełmski

Sygnatura
36/157/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1945-1950 (sygn. 1); sprawy pracownicze - wykazy, kwestionariusze personalne, listy płac, arkusze zastrzeżeń z lat 1945-1950 (sygn. 2); sprawy gospodarcze z lat 1946-1950 (sygn. 3); organizacja Szkoły Rolniczej w Sielcu - protokoły przejęcia majątku Sielec, oględzin, zdawczo-odbiorcze inwentarza i remontów z lat 1945-1950 (sygn. 4); umowy i ofert dotyczące Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1946-1950 (sygn. 5); plan produkcji rolnej na 1950 rok, bez daty (sygn. 6); preliminarze budżetowe z lat 1945-1950 (sygn. 7); bilanse kasowe, zestawienia składników majątkowych oraz dłużników i wierzycieli, inwentarze Dwuletniej Średniej Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1947-1949 (sygn. 8); dzienniki czynności oraz sprawozdania Szkolnego Ośrodka w Sielcu z lat 1946-1950 (sygn. 9); formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lat 1947-1949 (sygn. 10); sprawy szkolne, wykazy uczniów, zespołów z lat 1947-1950 (sygn. 11); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 12)

Dzieje twórcy:

W 1945 r. w Sielcu, gmina Rakołupy, funkcjonował ośrodek szkolny. W czerwcu 1945 r. część majątku Sielec o pow. 10 ha. została przekazana w trybie parcelacji Gminnej Szkole Rolniczej Żeńskiej (Męskiej) w Sielcu. Natomiast w październiku 1946 r. swoją działalność rozpoczęła Państwowa (Powiatowa) Żeńska Średnia Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Sielcu. W roku szkolnym 1947/1948 szkoła ponownie zmieniła nazwę, tym razem na Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Sielcu i stała się szkołą koedukacyjną. W roku szkolnym 1948/1949 obwód szkolny Sielec stanowiła Średnia Szkoła Rolnicza w Sielcu z następującymi gminami: Rakołupy, Żmudź, Wojsławice, Krzywiczki. W 1949 r. działała (Dwuletnia Średnia) Szkoła Rolnicza w Sielcu. W lipcu 1950 r. PPRN w Chełmie wystąpił z wnioskiem do WRN w Lublinie o pozostawienie ośrodka w Sielcu z przeznaczeniem na Szkołę Rolniczą Praktyków Specjalistów, której zadaniem byłoby szkolenie kadr dla spółdzielni produkcyjnych. Siedziba szkoły mieściła się w Sielcu. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoła zawodowa. Sieć szkół rolniczych dla powiatu chełmskiego została przewidziana w trakcie przeprowadzania reformy rolnej w 1944 r. Dla tych placówek oświatowych pozostawiono wyłączone od parcelacji grunty podworskie, pomieszczenia oraz inwentarz rolniczy. Na sieć szkół miały się składać gminne szkoły rolnicze, powiatowe szkoły gospodarstwa wiejskiego, gimnazja i licea specjalistyczne, a ponadto szkoły wychowania społecznego i uniwersytety ludowe. Organizacją tych szkół miały się zająć wyłonione przy gminnych i powiatowych radach narodowych komitety szkolne. Powszechna oświata rolnicza realizowała się poprzez trzyletnie szkoły przysposobienia rolniczego, na które były przekształcane ośrodki szkolne. Istniały także dwuletnie szkoły rolnicze, na które z reguły przemianowywano szkoły przysposobienia rolniczego. Ówczesne władze bardzo interesowały się tego typu szkołami wobec czego starano się dbać o to, by stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania tych placówek oświatowych.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak