Urząd Stanu Cywilnego w Bobrku

Sygnatura
12/2036/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
3545

Zawartość:

Inwentarz książkowy: Księgi urodzeń z lat 1897-1902, sygn. 1-6 Księgi małżeństw z lat 1897-1902, sygn. 7-12 Księgi zgonów z lat 1897-1902, sygn. 13-18 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1897-1902, sygn. 19-22 Spis zdawczo-odbiorczy Księgi urodzeń z lat 1903-1916, sygn. 23-36 Księgi małżeństw z lat 1903-1933, sygn. 37-68 Księgi zgonów z lat 1903-1933, sygn. 69-101 Skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1903-1916, małżeństw z lat 1903-1933 i zgonów z lat 1903-1933, sygn. 102

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane do życia na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku, a następnie została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Ustawy te wprowadziły między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację prowadzoną do tamtej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Wprowadzono obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg prowadzonych w języku niemieckim. Obok tak prowadzonej ewidencji istniał ponadto podział ksiąg na oryginały (Hauptregister) oraz wtóropisy (Nebenregister). Całe państwo pruskie podzielono na Okręgi Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk), na które składały się od jednej do kilku gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. W okręgach obejmujących jedną gminę czynności rejestracji sprawowali: burmistrz, wójt lub za zezwoleniem wyższych władz administracyjnych (w praktyce nadprezydenta prowincji) ich zastępcy. Gdy okręg urzędu stanu cywilnego obejmował kilka gmin urzędnik stanu cywilnego i jego zastępca również byli mianowani przez nadprezydenta prowincji. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawowali: starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss) oraz w wyższej instancji prezydent rejencji i minister spraw wewnętrznych. Od 1874 r. zdarzenia stanu cywilnego dla terenu gminy Bobrek rejestrowane były w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miechowicach. Urząd Stanu Cywilnego w Bobrku został wyodrębniony z Urzędu Stanu Cywilnego w Miechowicach decyzją nadprezydenta Prowincji Śląskiej Hermanna von Hetzfelda-Trachenberga z dnia 18 września 1896 r. Urząd działalność rozpoczął 1 stycznia 1897 r. i rejestrował zdarzenia z obszaru gminy Bobrek wraz z dobrami dworskimi. Przez cały okres działalności siedziba Urzędu Stanu Cywilnego znajdowała w Bobrku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Paszek, Katowice 2013]

Daty skrajne:

1897-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Bobrek-Karb 1

Daty:

1897-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Bobrek

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

102

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-22
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 23-102

KM 12.09.2013, D.0002.4.2013, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-22, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA