Urząd Stanu Cywilnego w Brynku

Sygnatura
12/2759/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
1117

Zawartość:

Księgi pierwopisów: Księgi urodzeń z lat 1874-1914, sygn. 1-31, 97-100 Księgi małżeństw z lat 1874-1936, sygn. 32-62, 101-109 Księgi zgonów z lat 1874-1930, sygn. 63-93, 110-117 Skorowidze do akt urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1874-1936, sygn. 94-96, 118-120 Księgi wtóropisów: Księgi urodzeń z lat 1875, 1876, 1878-1887, 1889-1892, 1895, 1896, 1898-1904, 1907-1914, sygn. 121-128, 229-252 Księgi małżeństw z lat 1874-1876, 1880-1936, sygn. 129-174, 253-265, 267 Księgi zgonów z lat 1874-1930, sygn. 175-228, 266, 268, 269

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane do życia na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku, a następnie została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Ustawy te wprowadziły między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację prowadzoną do tamtej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Wprowadzono obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg prowadzonych w języku niemieckim. Obok tak prowadzonej ewidencji istniał ponadto podział ksiąg na oryginały (Hauptregister) oraz wtóropisy (Nebenregister). Całe państwo pruskie podzielono na Okręgi Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk), na które składały się od jednej do kilku gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. W okręgach obejmujących jedną gminę czynności rejestracji sprawowali: burmistrz, wójt lub za zezwoleniem wyższych władz administracyjnych (w praktyce nadprezydenta prowincji) ich zastępcy. Gdy okręg urzędu stanu cywilnego obejmował kilka gmin urzędnik stanu cywilnego i jego zastępca również byli mianowani przez nadprezydenta prowincji. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawowali: starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss) oraz w wyższej instancji prezydent rejencji i minister spraw wewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego w Brynku (Standesamt Brynnek) został utworzony 15 sierpnia 1874 roku aktem wykonawczym do ustawy z 1874 roku, czyli decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu. Jego siedziba mieściła się w Brynku w powiecie toszecko-gliwickim (na zachowanych w księgach metrykalnych oryginalnych stronach tytułowych zamiennie stosowano nazwę powiat gliwicki lub toszecko-gliwicki). Rejestracji w urzędzie podlegały zdarzenia z obszaru wsi Brynek (Brynnek), Połomia (Pohlom), Hanusek (Hanussek). Pierwszym naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brynku został właściciel dóbr rycerskich i naczelnik okręgu urzędowego w Brynku Rosenthal a jego zastępcą został podskarbi, naczelnik dóbr i zastępca naczelnika okręgu urzędowego w Brynku – Winkler. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Bednarczyk, Katowice 2012]

Daty skrajne:

1874-1936

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Brynnek

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

269

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-96
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 97-269

KM 0010-3/12, 05.10.2012