Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach

Sygnatura
15/2/0
Daty skrajne
[1945] 1950-1973 [1979]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji MRN, protokoły komisji, protokoły i uchwały Prezydium MRN, zarządzenia i sprawozdania Prezydium, 1950-1973, sygn. 1-408. II. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, analizy, plany i sprawozdania zakładów miejskich, 1950-1973, sygn. 409-516, 755, 757. III. Wydział Finansowy: budżety miejskie, analizy i sprawozdania finansowe, 1951-1973, sygn. 517-548. IV. Wydział Kultury: programy i sprawozdania obchodów uroczystości, 1961-1973, sygn. 549-560. V. Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania i rejestry związków i stowarzyszeń, korespondencja z kościołami, 1952-1973, sygn. 561-577, 765-787. VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: bilanse ziemiopłodów i żywca, statystyka produkcji rolnej, 1956-1973, sygn. 578-581. VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdanie i statystyka rozwoju gospodarki komunalnej, przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 1945-1973 [1975], sygn. 582-683, 758-764,788-884. VIII. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług: sprawozdanie zakładów drobnej wytwórczości, plany usług, ewidencja zakładów rzemieślniczych, 1950-1973, sygn. 684-722, 756. IX. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania placówek służby zdrowia, 1962-1971, sygn. 723-742. X. Miejski Komitet Kultury fizycznej i Turystyki: protokoły, uchwały, plany, sprawozdania, 1961-1973, sygn. 743-754. XI. Wydział Komunikacji: karty kierowców, [1945] 1950-1973 [1979], sygn. 885-1138. Spis zdawczo-odbiorczy, sygn. 1-39, [1947] 1950-1973.

Dzieje twórcy:

Prezydium Rady Miejskiej w Gliwicach powstało mocą ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe powoływały dla poszczególnych dziedzin stałe komisje, które przygotowywały projekty ważniejszych uchwał, sprawowały nadzór nad działalnością jej organów oraz sprawowały kontrole społeczną. Organem wykonawczo- zarządzającym rady było prezydium. Pierwsza sesja Miejskiej Rady w Gliwicach obyła się 03.06.1950 r., również pierwsze posiedzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej odbyło się w tym samym dniu. Miejska Rada Narodowa działała do 1973 roku. Ustawą z 22.11.1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej prezydia rad narodowych ulegają likwidacji. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Wolanin, Gliwice 1990]

Daty skrajne:

[1945] 1950-1973 [1979]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1950-1973, 1973-1979.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1177

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

23.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie 39 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 1138 j.

KM 19.12.1990, 0014-6