Państwowa Dyrekcja Górnicza w Zabrzu

Sygnatura
15/107/0
Daty skrajne
[1829] 1904-1924 [1928]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Arbeiterangelegeheiten (sprawy robotnicze) - pozycje wyłączone jako akta obce: nieszczęśliwe wypadki, zatrudnienia, zwolnienia pracowników, [1897] 1904-1924 [1927], sygn. 1-4. 2. Verwaltungsangelgenheiten (sprawy przepisów dotyczących toku urzędowania): urzędowanie i prowadzenie kancelarii, zbiory dokumentów jak umowy, kontrakty najmu, kupna, sprzedaży przeważnie w sprawach gruntowych, recesy, wykazy akt, [1829] 1904-1915, sygn. 5-65. 3. Kassen und Rechnungswesen (sprawy kasowe i rachunkowe): rachunki za budowę wieży ciśnień, [1894] 1904-1921, sygn. 66. 4. Betrieb und Haushalt (sprawy rozbudowy kopalń i produkcji): rozbudowa kopalń, instalacji, urządzeń, wydobycia na kopalniach "Król", "Zabrze", "Knurów", badań doświadczalnych, udoskonalania produkcji, plany ruchu, sprawozdania, [1889] 1904-1924 [1926], sygn. 67-98. 5. Gesetzgebung (sprawy ustawodawstwa górniczego): zbiory różnych zarządzeń i przepisów górniczych, [1893] 1904-1924 [1925], sygn. 99-105. 6. Haus- und Grundbesitz (sprawy posiadłości, akta gruntowe): przepisy i zarządzenia w sprawach gruntowych, spraw kupna i najmu gruntów, zarządu posiadłościami ziemskimi, wykazy gruntów i właścicieli, odpisy z ksiąg gruntowych, wykazy gruntów i budynków, plany sytuacyjne, [1874] 1904-1924 [1928], sygn. 106-233. 7. Kirchenangelegenheiten (sprawy kościelne): akta dotyczące spraw procesowych, patronackich, rachunkowych, kosztorysy budowy kościoła w Knurowie, [1902] 1904-1922, sygn. 234. 8. Landessachen (sprawy powiatów i gmin): projekty rozbudowy kanalizacji, plany sytuacyjne powiatu, wycinki prasowe, doniesienia o wystąpieniach powstańców, wykazy szkód, sprawy rozrachunków pomiędzy Polską a Niemcami po plebiscycie, [1854] 1904-1924 [1925], sygn. 235-246. 9. Schulangelegenheiten (sprawy szkolnictwa): sprawy budowlano - remontowe, finansowe szkół w Pawłowie, w Bielszowicach i Czuchowie oraz zakładania szkół gospodarczych dla dziewcząt, [1894] 1904-1922, sygn. 247-251. 10. Wohlfahriseiarichtungen (sprawy pożyczek i odszkodowań na budowę domów): odszkodowania, pożyczki na budowę domów oraz zapomogi, 1904-1926, sygn. 252-253. 11. Druckschriften (sprawy biblioteki): oferty i zamówienia książęk, katalogi, wykazy książek biblioteki zakładowej, 1914-1922, sygn. 254-262. 12. Statistik (sprawy statystyczne): statystyka zatrudnienia, zarobków, wydobycia, zarys historii kopalni "Król", "Zabrze" oraz dyrekcji górniczej w Zabrzu, [1855] 1904-1924 [1925], sygn. 263-269. 13. Rechtlichen Angelegenheiten (sprawy prawne): wywłaszczenia z parcel, zakładanie ksiąg wieczystych, kontrakty w sprawie wodociągów, [1882] 1904-1924 [1925], sygn. 270-301. 14. Steuern und Lasten (sprawy podatków): podatki gminne, sprawy podatkowe Beringspektion (Inspektora Górniczego) i kopalni "Knurów", [1886] 1904-1922, sygn. 302-305. 15. Bausachen (sprawy budowlane): plany i rysunki rozbudowy i zabudowy kopalń i okolicznych miejscowości, [1883] 1904-1924 [1928], sygn. 306-320. 16. Verkehr und Handel (sprawy komunikacyjne i handlowe): akta dotyczące budowy, przebudowy i utrzymania torów kolejowych kolejki wąskotorowej, budowy i utrzymania ulic, kanałów, regulacji rzek, [1889] 1904-1924 [1926], sygn. 321-357. 17. Bergwerksangelegenheiten (sprawy dot. robót wiertniczych i dzierżawy pól górniczych), [1853] 1904-1924 [1925], sygn. 358-456. Anteriora - 1829 -1892: "Berginspektion Zabrze" i "Berginspektion Königshütte", 1892 -1904 Königliche Zentralverwaltung der Steinkohlenbergwerke "König und Königin Luise", 1904 - Kgl. Bergwerksdirektion zu Zabrze.

Dzieje twórcy:

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu w Berlinie z dnia 28.11.1892 r. powołano Królewski Centralny Zarząd Kopalń Węgla Kamiennego "Król" i "Królowa Luiza" w Zabrzu (Königliche Zentralverwaltung der Steinkohlenberwerke "König" und "Königin Luise" in Zabrze). Na czele Centralnego Zarządu stanął dyrektor kopalni "Królowa Luiza", Radca Górniczy Vogel. Władzą zwierzchnią był Wyższy Urząd Górniczy (Oberbergamt) we Wrocławiu. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20.05.1904 r. Centralny Zarząd Kopalń Węgla Kamiennego "Król" i "Królowa Luiza" w Zabrzu został przekształcony w Królewską Dyrekcję Górniczą w Zabrzu (Königliche Bergweksdirektion zu Zabrze). Władzą zwierzchnią Dyrekcji pozostał nadal Wyższy Urząd Górniczy w Berlinie. Nowo utworzona Dyrekcja przejęła wszystkie uprawnienia i kompetencje Centralnego Zarządu i uzyskała prawo do samodzielnego prowadzenia spraw gruntowych na własnych terenach, za wyjątkiem terenu należącego do Okręgu Urzędowego w Tarnowskich Górach. Otrzymała również prawo do samodzielnego prowadzenia procesów (za wyjątkiem procesów zastrzeżonych) z tym, że do 1909 r. wykazy procesów była zobowiązana przesyłać do Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. W latach 1904-1911 Królewska Dyrekcja Górnicza w Zabrzu całkowicie się usamodzielniła i przekształciła z władzy pośredniej w centralną. Podlegały jej inspekcje górnicze czterech państwowych kopalń: Inspekcja Górnicza I w Chorzowie, Inspekcja Górnicza II w Zabrzu, Inspekcja Górnicza III w Bielszowicach, Inspekcja Górnicza IV w Knurowie. Do kompetencji Królewskiej Dyrekcji Górniczej w Zabrzu należał również zarząd koleją piaskową oraz zakładami wodociągowymi. Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 09.12.1911 r. z dniem 01.04.1912 r. Królewska Dyrekcja Górnicza w Zabrzu została podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Przemysłu i Handlu w Berlinie. W 1918 r. Królewska Dyrekcja Górnicza w Zabrzu została przemianowana na Państwową Dyrekcję Górniczą w Zabrzu (Staatliche Bergwerksdiretktion). W związku z wydzierżawieniem kopalń i zakładów podległych Państwowej Dyrekcji Górniczej w Zabrzu przez Pruską Górniczo-Hutniczą SA w Berlinie zarządzeniem z 09.10.1923 r. z dniem 15.03.1924 r. Państwowa Dyrekcja Górnicza uległa likwidacji. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Bronisława Spyra, Gliwice 1954]

Daty skrajne:

[1829] 1904-1924 [1928]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1829-1903, 1904-1924, 1925-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staatliche Bergwerksdirektion in Hindenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

453

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

453

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 453 j.

KM 15.03.1983, 0014-5