Gwarectwo Castellengo-Abwehr w Gliwicach

Sygnatura
15/112/0
Daty skrajne
1823-1945
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta Kopalni Castellengo: sprawozdania, protokoły, okólniki, zarządzenia, korespondencja zarządu i naczelnego dyrektora, budżet, książka skarbowa, zakup terenu, zarządzenia, plany zakładu, statystyka załogi i płac, korespondencja z urzędem zatrudnienia, sprawy zatrudnienia kobiet i młodzieży, wypowiedzenia, sprawy zatrudnienia, sprawy zatrudnienia urzędników, nominacje, zakres pracy, szkolenia dla robotników, zatrudnianie obcokrajowców i jeńców wojennych / II wojna światowa /, budowa osiedla, współzawodnictwo, sprawy zaopatrzenia, rejestr wypadków, szkody górnicze, sprawy wydobycia, transport, 1910-1945, sygn. 1-61, 2a, 4 a-ż, 27a-b, 28a-d, 29a, 59 a-d, 60 a-b, 61a. II. Akta Kopalni Abwehr: zarządzenia, sprawozdania, okólniki, sprawy dot. związku pracowników, podatki od płac i inne, umowy w sprawach gruntowych, rozbudowa kopalni, zaopatrzenie w materiały i urządzenia techniczne, oferty firmowe, sprawy działu maszynowego, zestawienia z wydobycia, dzienniki zmianowe, sprawy robotnicze - kartoteka wypadków, urządzenia transportowe, 1907-1944, sygn. 62-156, 69 a-b, 114 a-c, 113 a. III. Akta Kopalni Concordia: zarządzenia, protokoły z narad, korespondencja dyrektora, akta rachunkowo - kasowe, listy płac, dzienniki pomiarów, sprawozdania z wykonywanych pomiarów na polach górniczych, sprawozdania i raporty z wydobycia, zbyt węgla, zaopatrzenie w materiały i urządzenia, laboratorium - zbiór luźnych sprawozdań z zebrań i odczytów, opisy techniczno - laboratoryjne, analizy, chemiczna przeróbka węgla, wykazy zatrudnionych, plakaty propagandowe BHP, ewidencja wypadków, renty, ubezpieczenia, deputaty węglowe, szkolenie, 1883-1945, sygn. 157-267, 171a-d, 177 a-e, 178 a-b, 187a, 225a. IV. Akta zakładów luźnych związanych z Gwarectwem: akta budowlane dot. Siersaer Montanwerke A.G. oraz kopalń "Artur" i "Barbara", 1944, sygn. 268-269. V. Akta osobowe pracowników Kopalni "Castellengo" w Rokitnicy, 1823-1933, sygn. 1-24601; VI. Kartoteki ewidencyjne pracowników Kopalni "Abwehr" w Mikulczycach, 1828-1930, sygn. 1-9623; VII. Akta osobowe pracowników Kopalni "Concordia" w Zabrzu, 1858-1929, sygn. 1-6858.

Dzieje twórcy:

W skład "Gwarectwa Castellengo-Abwehr" w Gliwicach wchodziły 3 kopalnie: Castellengo w Rokietnicy, Abwehr w Mikulczycach i Concordia w Zabrzu. Gwarectwo powstało na skutek połączenia kopalń Castellengo i Abwehr co miało miejsce 25.04.1927 r., natomiast kopalnia Concordia została przyłączona do Gwarectwa dopiero 01.01.1938 r. Do Gwarectwa należały również: elektrownie, cegielnia parowa, zakład wodny, 2 folwarki i warsztaty szkolne. Gwarectwo należało do koncernu hrabiego Ballestrema. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefania Kempna, Gliwice 1950]

Daty skrajne:

1823-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1823-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gewerkschaft Castellengo-Abwehr Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41424

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

342

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

23.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie 24 601 j., 9623 j., 6 858 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 342 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 24 601 j., 9 623 j., 6 858 j.