Górnośląskie Zjednoczone Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna Oberhütten w Gliwicach

Sygnatura
15/113/0
Daty skrajne
[1840] 1926-1945 [1949]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacji i zarządu koncernu, zebrań akcjonariuszy: organizacja koncernu i podległych przedsiębiorstw, stan majątkowy, stosunki prawne, rada nadzorcza, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udział koncernu w spółkach akcyjnych, statystyka produkcji i zatrudnienia; z lat 1910-1945; sygn.: 1-59, 1212-1248, 1215/1-20, 18/1, 4/1-5. 2. Sprawy sprawozdawczości: sprawozdania roczne, kwartalne, miesięczne koncernu i podległych zakładów oraz sprawozdania pokontrolne; z lat 1921-1944; sygn.: 60-176, 923-1073, 60/1-4, 69/1-2. 3. Sprawy finansowo - kasowe: bilanse z załącznikami, miesięczne zamknięcia rachunków, plany kont, zestawienia kosztów produkcji, kasy oszczędnościowe, na początku akta koncernu a następnie podległych zakładów; z lat 195-1945; sygn.: 177-397, 1074-1211, 1211/1-4, 397/1-9. 4. Sprawy rozbudowy zakładów - urządzeń technicznych: kosztorysy, plany, rysunki techniczne rozbudowy zakładów i budowy nowych zakładów oraz sprawy remontowe, miesięczne sprawozdania techniczne; z lat 1905-1945; sygn.: 398-425, 1249-1277, 1255/1-7, 399/1-22, 406/1-5. 5. Sprawy kontraktów, umów, transakcji handlowych: umowy i kontrakty międzynarodowe, również dot. handlu morskiego, transakcje handlowe w sprawach dostaw surowców, umowy w sprawach przejmowania zakładów przemysłowych, spółek akcyjnych, umowy w sprawach budowy przewodów gazowych, sieci elektr., kontrakty najmu i sprzedaży gruntów; z lat 1896-1945; sygn.: 426-510. 6. Korespondencja handlowe - zbyt: porozumienia w sprawach handlowych, wykazy cen, zamówienie handlowe; z lat 1937-1944; 511-540, 540/1-8. 7. Akta procesowe: procesy w sprawach odszkodowań; z lat 1916-1942; sygn.:541-552. 8. Sprawy patentów: zgłoszenia patentów, wynalazków; z lat 1922-1945; sygn.: 553-565. 9. Sprawy szkód górniczych: szkody górnicze głównie Huty Pokój; z lat 1929-1941; sygn.: 566-569. 10. Sprawy socjalne oraz akta personalne: sprawy rent, zapomóg, ubezpieczeń, uposażenia urzędników, korespondencja w sprawach osobowych; z lat 1922-1944; sygn.: 570-578, 578/1-7, 1284-1290,1287/1-17. 11. Akta gruntowe: sprawy gruntowe poszczególnych zakładów przemysłowych, transakcje w sprawach gruntowych, sprawy przejmowania gruntów w celach budowlanych i komunikacyjnych, sprawy gruntowe miejscowości według układu alfabetycznego; z lat 1873-1945; sygn.: 579-780, 579/1-6, 580/1-5, 653/1-2, 780/1-9. 12. Sprawy biblioteki koncernu: katalogi biblioteczne, zbiór drukowanych sprawozdań i bilansów firm i zakładów niemieckich i francuskich, opracowania z zakresu tematyki technicznej i prawnej, zbiory projektów i rysunków technicznych; z lat 1840-1942; sygn.: 781-922. 13. Ubezpieczenia przeciwpożarowe zakładów; 1944; sygn.: 1291-1296. Anteriora - 1840 - 1926 Obrerschlesische Eisenindustrie A.G. Gleiwitz, Oberschlesische Eisenbedarf A.G. Gleiwitz Dopływ: - Dokumentacja techniczna, z lat 1894-1945 [1949], sygn. 1-352; - Akta osobowe, z lat 1866-1945, sygn. 1 - 10162.

Dzieje twórcy:

Koncern Hutniczy "Vereinigte Oberschlesische Huettenwerke" powstał w 1926 r. przez zjednoczenie pozostałych po stronie niemieckiej spółdzielczych firm takich jak: Oberschlesische Eisenidustrie A.G. Gleiwitz, Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A.G. Gleiwitz, Donnersmarckhuette A.G. Hindenburg. W 1931r. przejął Hutę Gliwicką oraz Zakłady hutnicze "Malapane", które należały do "Preussische Bergwerks und Huetten A.G. Berlin. Na mocy uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w 1941r. na własność koncernu przeszedł majątek Huty "Pokój". W 1944 r. w skład koncernu wchodziło 12 zakładów hutniczych oraz kopalnie rud i kamieniołomy, koksownie, odlewnie, fabryki maszyn. Większa część akcji tej firmy była w ręku hr Mikołaja Ballestrema, dlatego " Oberhuetten" wchodziła w skład jego koncernu.

Daty skrajne:

[1840] 1926-1945 [1949]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1840-1925, 1926-1945, 1949-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberhütten Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11949

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1435

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

70.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1435 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 10 514 j. (10 162 j - spis dla akt osobowych ze skorowidzem)

KM 15.03.1983, 0014-5