Rudzkie Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej

Sygnatura
15/116/0
Daty skrajne
[1864] 1931-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne Zarządu i Rady Przybocznej: ustawy, okólniki, zarządzenia Zarządu i Rady, [1922-1930] 1931-1945, sygn. 1-53, 7a, 11a, 21a, 47a, 48a. 2. Budżety, sprawozdawczość, bilanse, statystyka: budżety, bilanse, sprawozdania gospodarcze i techniczne, materiały statystyczne dot. wydobycia, produkcji, zatrudnienia, [1887-1930] 1931-1945, sygn. 54-195, 54a, 65a, 120a, 143a, b 3. Umowy przemysłowe, handlowe, dzierżawne: umowy zawierane ze spółkami akcyjnymi, przedsiębiorstwami, [1896-1930] 1931-1945, sygn. 196-260. 4. Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych: sprawozdania, protokoły z zebrań, korespondencja dot. ustalania cen, eksportu, sprawy żądań robotników, [1920-1930] 1931-1939, sygn. 261-281, 262a, 263a, 280a. 5. Związek Rudzkiego Gwarectwa Węglowego z O/S Steinkohlen Syndikat, sp. "Wirek", "Robur", "Las": umowy, protokoły z posiedzeń, korespondencja dot. eksportu węgla i koksu, bilanse i sprawozdania S.A. "Robur", "Las", sprawy gruntowe, [1910-1930] 1931-1945, sygn. 282-341. 6. Akta Biura Pomiarowego: instrukcje dla mierników, plany kopalń i szybów, [1876-1930] 1931-1939, sygn. 342-346, 344a, b, c. 7. Elektryfikacja kopalń i szybów, gazownictwo, instalacje ogrzewania, [1886-1930] 1931-1943, sygn. 347-372. 8. Sprawy wodno-kanalizacyjne, [1873-1930] 1931-1944, sygn. 373-391. 9. Analiza zawartości koksu i węgla, [1896-1930] 1931-1932, sygn. 392-396. 10. Akta dot. kopalń i szybów podległych Rudzkiemu Gwarectwu Węglowemu: akta dot. kopalni "Brandenburg", "Wolfgang", "Eminencja", "Oskar", "Franciszek", "Pokój", obejmują sprawy produkcji, przewozów urządzeń technicznych, elektryczności i innych /1864-1930/ 1931-1944, sygn. 397-647, 397a, 399a, 403a-e, 420a, b, 445a-f, 446a-c, 447a, b, 449a-c, 457a, 459a, 473a-c, 476a-c, 485a, b, 489a-c, 496a, b, 534a, b, 550a-h, 553a, b, 597a, 611a-c, 616a-f, 620a, 630a. 11. Akta dot. związków przemysłowych oraz zakładów przemysłowych i społecznych: akta dot. związków koksowni, kopalń, fabryki szamotówek, cegielni, przemysłu drzewnego, piekarni, mleczarni, obejmują protokoły z posiedzeń, sprawozdania z kontroli, umowy, korespondencja, rozliczenia, koncesje, [1868-1930] 1931-1945, sygn. 648-722. 12. Sprawy budowlane i usuwanie szkód górniczych: akta dot. budowy nowych obiektów, rozbudowy i remontów starych, budownictwo mieszkaniowe, budowa nowych osiedli, sprawy szkód górniczych na terenach państwowych i prywatnych, [1868-1930] 1931-1939, sygn. 723-776, 724a, 754a, 775a. 13. Podatki, hipoteka, sprawy gruntowe: podatki dochodowe, opłaty od nadań górniczych, czynsze mieszkaniowe, sprawy gruntowe zakładów i miejscowości, głównie Rudy, [1870-1930] 1931-1944, sygn. 776-846, 784a, 805a, 823a, 828/1-107, 829a, 846a. 14. Fundusz wolnych kuksów: raporty z rewizji stanu kasy, [1923-1930] 1931-1939, sygn. 847-851. 15. Sprawy robotnicze i urzędnicze: sprawy zatrudnienia, płac, strajków, ubezpieczeń, kas chorych, opieki nad inwalidami, zatrudnienia jeńców wojennych, stowarzyszenia, związki robotnicze i urzędnicze, jubileusze, odznaczenia, akta dot. spraw robotniczych podległych kopalń i zakładów, [1890-1930] 1931-1944, sygn. 852-933, 855a, 860a, 869a, 881a, 890a, 907; Brak sygn. 906. 16. Udział Gwarectwa w życiu publicznym Rudy i okolicy: udział RWG w rozbudowie środków komunikacyjnych, zakładanie sieci elektrycznej, korespondencja z urzędem gminnym, sprawy szkolnictwa, [1871-1930] 1931-1944, sygn. 934-975, 962a. 17. Badania meteorologiczne, [1907-1930] 1931-1935, sygn. 976-987. 18. Spisy akt, [1922-1930] 1931-1945, sygn. 988-992. Anteriora – 1864-1922 – Graf v. Ballestremsche Guterdirektion in Gleiwitz (Dyrekcja Dóbr hrabiego Ballestrema w Gliwicach), 1922-1931 – Zarząd Zakładów Przemysłowych Mikołaja hrabiego Ballestrema w Gliwicach, 1931-1932 – połączenie Zarządu, S.A. Huta "Pokój", Śląskich Zakładów Górniczo-Hutniczych w Katowicach – powstało RGW.

Dzieje twórcy:

Rudzkie Gwarectwo Węglowe zostało utworzone 01.07.1931 roku w rezultacie połączenia należących do Zarządu Zakładów Przemysłowych Mikołaja hrabiego Ballestrema w Rudzie Śląskiej kopalni "Brandenburg" (Wawel), koksowni Wolfgang (Walenty), Fabryki Szamotów (Karol Emanuel), Tartaku "Kokotek" z nabytymi od Huta Pokój SA w Katowicach kopalni "Eminencja" w Dębie, "Pokój" w Nowym Bytomiu, "Wolfgang" w Rudzie Śląskiej. Ponadto hrabia Ballestrem przekazał na rzecz Rudzkiego Gwarectwa Węglowego część gruntów na terenie Rudy i Orzegowa oraz swe udziały w Związku Koksowni i Towarzystwie do Zużycia Gazu. Siedzibą nowopowstałego Gwarectwa została Ruda Śląska. Od chwili powstania Rudzkie Gwarectwo Węglowe zostało obciążone poważnymi długami przejętymi po Zarządzie Zakładów Przemysłowych Mikołaja hrabiego Ballestrema. Dopiero przeprowadzona w 1933 roku gruntowna reorganizacja pod względem technicznym, administracyjnym i finansowym uchroniła Gwarectwo od zupełnej ruiny i umożliwiła zakładom odzyskanie rentowności. W okresie wojny Gwarectwo nosiło nazwę Rudaer Steinkohlengewerkschaft in Ruda O.S. (Rudzkie Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1964]

Daty skrajne:

[1864] 1931-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1930, 1931-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Rudaer Steinkohlengewerkschaft in Ruda O/S

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1193

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1193

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

23.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

22.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1193 j.

KM 15.03.1983, 0014-5; Kartoteka kwerendy dla GKBZH.