Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Zabrzu

Sygnatura
15/147/0
Daty skrajne
1945-1980
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dyrektor Naczelny. 1. Dział Organizacyjno-Prawny: protokoły i uchwały kolegium, konferencje naukowo-techniczne, realizacja uchwał KC, protokoły posiedzeń, schematy organizacyjne, protokoły przejęcia zakładów; z lat 1945-1980; sygn. 1-154, 1551-1569. II. Dyrektor Techniczny: 1. Dział Górniczy: ekspertyzy kopalń i szybów, analizy stanu eksploatacji, wentylacji, zagrożenia pożarowego, plany zabezpieczenia kopalń, plany ruchu; z lat 1945-1970; sygn. 155-247. 2. Dział Techniki i Organizacji Produkcji: postęp techniczny, plany i sprawozdania, działalność zakładowych komisji wynalazczości, informacje naukowo-techniczne; z lat 1946-1970; sygn. 248-300. 3. Dział ds. BHP: sprawozdania ze stanu BHP, plany poprawy, protokoły narad, analiza wypadków; z lat 1951-1970; sygn. 301-408. III. Dyrektor Inwestycyjny. 1. Dział Planowania i Realizacji Inwestycji: plany rozbudowy kopalń, spisy zadań inwestycyjnych, sprawozdania z planów inwestycyjnych, protokoły konsultacji inwestycyjno-ruchowej; z lat 1948-1970; sygn. 409-520. IV. Dyrektor Ekonomiczny. 1. Dział Planowania i Sprawozdawczości: plany wieloletnie i roczne Zjednoczenia i kopalń, sprawozdania, statystyka techniczna, ogólna, wypadkowa; z lat 1945-1970; sygn. 521-956. 2. Dział Analiz Ekonomicznych: analizy techniczno-ekonomiczne; z lat 1956-1970; sygn. 957-1042. 3. Dział Gospodarki Materiałowej: protokoły posiedzeń Zespołu Gospodarczych Analiz, normy, zużycia materiałów, kontrola; z lat 1961-1970; sygn. 1043-1070. V. Dyrektor ds. Pracowniczych. 1. Dział Zatrudnienia i Szkolenia: zasady pracy i płac, organizacja szkolenia, statystyka szkolenia zawodowego, obozy pracy, wykazy jeńców, kartoteka jeńców; z lat 1950-1970; sygn. 1071-1087, 1570-1608, 1609-1616. VI. Główny Księgowy. 1. Dział Księgowo-Finansowy: bilanse Zjednoczenia i kopalń i ich kontrola, powszechna inwentaryzacja kopalń; z lat 1945-1970; sygn. 1088-1342. 2. Dział Rewizji: protokoły kontroli NIK, resortowe i własne, kontrola Zjednoczenia i kopalń; z lat 1946-1970; sygn. 1343-1550. Spis roboczy z lat 1945-1952, sygn. 1-21.

Dzieje twórcy:

Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Zabrzu zostało utworzone jako przedsiębiorstwo wielozakładowe okólnikiem nr 16 Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego w Katowicach z dnia 20. III 1945 roku i podlegało temuż Zarządowi. Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego obejmowało następujące kopalnie węgla kamiennego: "Miechowice", "Mikulczyce", "Jadwiga", "Ludwig", "Concordia", "Rokitnica" oraz przedsiębiorstwa pomocnicze, głównie remontowe. W 1957 roku w związku z likwidacją Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenia przejęło kopalnie: "Bielszowice", "Gliwice", "Knurów", "Makoszowy", "Sośnica", "Zabrze-Wschód", "Zabrze-Zachód". W 1958 roku w związku z reorganizacją przemysłu kluczowego i likwidacją centralnych zarządów następuje również reorganizacja w przemyśle węglowym. Zarządzeniem nr 276 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 29. XI 1958 roku zostaje utworzone Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego jako jednostka posiadająca charakter terytorialno-branżowy przemysłu węgla kamiennego i grupujący podległe mu kopalnie i zakłady na terenie Bytomia, Zabrza, Gliwic, Rudy Śląskiej i powiatu rybnickiego. Działając na podstawie dekretu o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 26. X 1950 roku. Zjednoczenie posiadało osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych. W latach 1981-1982 w związku z ogólnokrajową reorganizacją przemysłu zostają zlikwidowane zjednoczenia. Uchwałą Rady Ministrów nr 164/82 z dnia 02. VIII 1982 roku w sprawie ustanowienia obowiązku tworzenia zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłu węglowego zostaje utworzone Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu (zał. nr 5). Pismem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 11. VIII 1982 roku, znak ZP 21 - 08 - 166/82 została powołana komisja likwidacyjna, która zajęła się likwidacją ZZPW. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1987]

Daty skrajne:

1945-1980

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1980.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1637

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1616

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

31.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 1616 j.
spis roboczy Tak 21 j.

KM 12.10.1989, 0014-5