Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego w Zabrzu

Sygnatura
15/151/0
Daty skrajne
[1945] 1950-1958
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Zarządzanie 00 Organy kolegialne, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 1-32. 01 Organizacja zarządzania, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 33-45, 41a/1-2, 41b/1. Brak sygn. 42-45. 02 Planowanie, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 46-223r, 53/1, 140/1. Brak sygn. 46-52. 03 Sprawozdawczość, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 224-541p, 540e/1, 540k/1, 540m/1, 541b/1. 04 Informacje, wydawnictwa (kroniki zakładów), dla 1950 roku, sygn. 542-560. Brak sygn. 359-368. 05 Akta normatywne, dla lat [1948] 1950-1958, sygn. 561-573. 06 Współpraca, dla lat [1949] 1950-1957, sygn. 574-582. 08 Organizacja i technika pracy biurowej, dla lat [1945] 1950-1957, sygn. 583-587. 09 Kontrole, dla lat [1946] 1950-1957, sygn. 588-630. 1. Kadry, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 631-682. 2. Środki rzeczowe, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 683-735. 3. Ekonomika, finanse, księgowość: umowy handlowe, projekty dot. usprawnienia pracy księgowo-finansowej, dla lat [1947] 1950-1958, sygn. 736-745. 4. Przygotowanie produkcji, inwestycje: zarządzenia, schematy organizacyjne, protokoły narad, sprawozdania, notatki, korespondencja dot. organizowania służby inwestycyjnej, plany inwestycyjne, dla lat [1945] 1950-1957, sygn. 746-780. 5. Technika, produkcja, utrzymanie ruchu: projekty norm pracy, korespondencja, opinie, literatura naukowa dot. technologii, osiągnięć produkcyjnych, protokoły narad produkcyjnych, dla lat [1946] 1950-1956, sygn. 781-806, 797/1-5, 796/1-2. Inwentarz kartkowy roboczy, 1950-1952, sygn. 1-7.

Dzieje twórcy:

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z 04. VI 1945 roku powstało Zjednoczenie Przemysłu Kokschemicznego w Zabrzu. Zjednoczenie posiadało osobowość prawną, podlegało Centralnemu Zarządowi Przemysłu Chemicznego. Przejęło ono majątek ruchomy i nieruchomy następujących przedsiębiorstw: Związek Koksowni sp. z o.o. w Katowicach, Borsig Kokswerke und Chemische Fabriken w Zabrzu (z wyłączeniem obiektów kopalnianych), koksownie i zakłady chemiczne Knurów, Skalley i Zdzieszowice, destylarnie smoły i benzolownie, a ponadto Schaffgotsch Benzin AG w Zdzieszowicach, Gazosadza sp. z o. o. w Łagiewnikach, Fabryka Sadzy Degussa w Gliwicach, Fabryka Elektrod Węglowych w Raciborzu, Zakłady Gazowe w Zabrzu i inne. Z dniem 01. IX 1948 roku Zjednoczenie Przemysłu Koksochemicznego zmieniło nazwę na Zjednoczone Zakłady Koksochemiczne. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa były koksownie węgla, przerób smoły i benzolu surowego, uwodornianie węglopochodnych, przerób sadzy, wyrobów z węgla prasowanego oraz synteza amoniaku. W skład przedsiębiorstwa weszło 14 wytwórni z terenu Gliwic, Zabrza, Raciborza, Blachowni, Zdzieszowic, Chorzowa, Szczecina, Gdańska, Starego Wałbrzycha, Tarnowskich Gór, Knurowa i innych miast. Jednocześnie ze Zjednoczenia Przemysłu Koksochemicznego zostały wydzielone zakłady zajmujące się wytwarzaniem, oczyszczaniem i rozprowadzaniem gazu. Z dniem 01. IV 1950 roku Zjednoczone Zakłady Koksochemiczne przeszły z resortu Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego do Ministerstwa Górnictwa. Zarządzeniem Min. Górnictwa z 17. VI 1950 roku (znak OP - I - 4/Z – 181) z mocą obowiązującą od 01. VII 1950 roku ustanowione zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego z siedzibą w Zabrzu. Podlegało mu 21 przedsiębiorstw koksowniczych i koksochemicznych z terenu całego kraju. Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego przejął większość agend Zjednoczonych Zakładów Koksochemicznych. Przejął też koksownię znajdujące się uprzednio w gestii zjednoczeń rejonowych przemysłu węglowego. Z dniem 01. X 1954 roku Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego przeszedł pod nadzór Ministra Hutnictwa. Od 01. IX 1958 roku większość agend Centralnego Zarządu Przemysłu Koksochemicznego przejęło nowoutworzone Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Barbara Kmiecik, Katowice 1973]

Daty skrajne:

[1945] 1950-1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949, 1950-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

859

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

852

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 852 j.
inwentarz kartkowy roboczy Tak 7 j.

KM 12.10.1989, 0014-5