Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Sygnatura
6/4/0
Liczba serii
967
Liczba skanów
61829

Zawartość:

1. Wydział Ogólny (2751 j.a.) 1.1. Oddział Organizacyjny (1968 j.a.): Referat ogólny (237 j.a.) - przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia, Referat organizacyjny (489 j.a.) - organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość, Referat osobowy (1163 j.a.) - urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe, Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (5 j.a.) - publikacja dziennika, Sekretariat ( 69 j.a.) - korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa, Biblioteka (5 j.a.) - biblioteki w starostach, zakup, wydawnictwa urzędowe 1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (69 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy 1.3. Oddział Administracyjno - Prawny (714 j.a.): Referat ogólno-prawny (270 j.a.) - postępowania karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy, Referat obywatelstwa i stanu cywilnego (361 j.a.) - organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego, Referat wywłaszczeń (30 j.a.) - postępowania wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk, Inspektorat (53 j.a.) - lustracje starostw i wydziałów powiatowych 2. Wydział Społeczno-Polityczny (4550 j.a.) 2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2744 j.a.): Referat polityczny (568 j.a.) - przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna, Referat prasowy (353 j.a.) - cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit, Referat narodowościowy (428 j.a.) - przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece, Referat wyznaniowy (1395 j.a.) - kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze 2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (1806 j.a.): Referat bezpieczeństwa (633 j.a.) - ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna, Referat policji porządkowej (129 j.a.) - przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości, Referat dowodów osobistych i meldunków (69 j.a.) - ruch naturalny ludności, statystyka, Referat cudzoziemców (326 j.a.) - rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl, Referat stowarzyszeń i związków (285 j.a.) - przepisy ogólne, rejestracja i legalizacja, nadzór, sprawozdawczość, Referat ochrony granic (364 j.a.) - przepisy ogólne, urządzanie i zabezpieczanie granic, wody graniczne, punkty graniczne, ruch graniczny, komisje graniczne, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja, ruch graniczny z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem, pozwolenia na budowę w strefie nadgranicznej 3. Wydział Samorządowy (3622 j.a.) 3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1495 j.a.): Referat organizacyjno-administracyjny (1172 j.a.) - organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad powiatowych, miejskich, gminnych, szkolnictwo, pieczęcie i herby organów samorządu, podział terytorialny, Sejmik Wojewódzki, Wydział Wojewódzki, protokoły, sprawozdania rad powiatowych, miejskich, podwody i powinności gminne, Referat spraw dyscyplinarnych (323 j.a.) - komisje dyscyplinarne, sprawy dyscyplinarne i odpowiedzialności służbowej 3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1909 j.a.): Referat gospodarki finansowej związków samorządowych (1165 j.a.) - przepisy ogólne, budżety powiatów, miast i gmin, sprawy finansowe wojewódzkiego związku samorządowego, miasta Gdyni, nadzór w zakresie zatwierdzania i realizacji budżetów, podatki, sprawy oszczędnościowo - oddłużeniowe, Referat polityki gospodarczej związków samorządowych (362 j.a.) - zakłady komunalne, sprawy pożarnictwa, samorządu szkolnego, zwalczanie bezrobocia, rozbudowa miast i osiedli, plany gospodarcze, Referat komunalnych kas oszczędności (382 j.a.) - przepisy, statuty kas, lustracje, statystyka, akcje oszczędnościowe, banki 3.3. Inspektorat Samorządowy (218 j.a.): organizacja, inspekcje związków samorządowych, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe 4. Wydział Wojskowy (133 j.a.): Referat powszechnego obowiązku wojskowego (42 j.a) - przepisy, pobór do wojska, ćwiczenia, meldunki wojskowe, Referat innych spraw wojskowych (19 j.a.) - sprawy kwaterunkowe, świadczenia osobowe i rzeczowe na rzecz wojska, zwierzęta pociągowe, gołębie pocztowe, Referat przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego (40 j.a.) - komitety PW i WF, budżety, sprawozdania, subwencje, propaganda, Referat obrony przeciwlotniczo-gazowej (16 j.a.) - szkolenia, sprzęt, budowa schronów, Referat komunikacyjny (5 j.a.) - ewidencja dróg, mostów, przepraw na cele wojskowe, Referat mobilizacyjny (11 j.a.) - plany mobilizacji w zakładach, wykazy inżynierów 5. Wydział Przemysłowy (1101 j.a.): Referat ogólno-gospodarczy (399 j.a.) - przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, pomoc dla przemysłu, statystyka, zatrudnieni w przemyśle, porty i żegluga morska i rzeczna, odznaczenia, Referat administracji przemysłowej (203 j.a.) - Izba Przemysłowo-Handlowa, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi, koncesje, lichwa, eksport, potrzeby przedsiębiorstw handlowych, narzędzia miernicze, sprawy kominiarskie, Referat techniczny (34 j.a.) - projekty, Referat rzemiosł (200 j.a.) - nadzór nad rzemiosłem, nauka w rzemiośle i przemyśle, szkolnictwo dokształcające i zawodowe, cechy rzemieślnicze, korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, Izba Rzemieślnicza, kredyty, stypendia, przemysł domowy i sztuka ludowa, Referat elektryczny (265 j.a.) - elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka 6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1996 j.a.) 6.1. Oddział Pracy i Opieki (1171 j.a.): Referat organizacji opieki społecznej (411 j.a.) - przepisy, organizacja i nadzór nad instytucjami opiekuńczymi, personel zakładów, placówki, opiekunowie społeczni, sprawozdania, kredyty, Referat opieki nad dzieckiem i matką (159 j.a.) - przepisy, zakłady opieki, opieka nad dziećmi, dożywianie, wypoczynek, subwencje, ewidencja dzieci pozostających na utrzymaniu Państwa, poszukiwania dzieci i ich rodzin, lustracje zakładów opieki, Referat opieki nad dorosłymi (90 j.a.) - inwalidzi wojenni, niezdolni do pracy, repatrianci i wychodźcy, azylanci, zwalczanie handlu kobietami i dziećmi, włóczęgostwo, zakłady opiekuńcze, subwencje, weterani powstań narodowych, ubezpieczenia społeczne, Referat pośrednictwa pracy (412 j.a.) - nadzór nad biurami pośrednictwa pracy, migracja zarobkowa, ochrona rynku pracy, subwencje, pomoc bezrobotnym, statystyka, Referat inwalidów wojennych (99 j.a.) - przepisy, rejestracja inwalidów, szkolenia i reedukacja, opieka nad sierotami, pomoc, subwencje, zrzeszenia i związki inwalidów wojennych, opieka zakładowa 6.2. Oddział Zdrowia (825 j.a.): Referat organizacji nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym (250 j.a.) - przepisy, nadzór nad personelem, komisje lekarskie, poborowe, partactwo lekarskie, sprawozdania, zjazdy lekarzy, Referat zakładów leczniczych (197 j.a.) - szpitale, lecznice, sanatoria, przychodnie, pogotowia ratunkowe, ubezpieczenia społeczne, inspekcje zakładów, Referat uzdrowisk (18 j.a.) - uzdrowiska, kurorty na wybrzeżu, Referat walki z chorobami (186 j.a.) - profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanny, badania, choroby zawodowe, statystyka walki z chorobami, Referat higieny społecznej (17 j.a.) - higiena szkolna, zawodowa, nadzór nad wychowaniem fizycznym, ruch naturalny ludności, Referat sanitarny (91 j.a.) - przepisy, nadzór nad stanem miast i wsi, grzebanie, ekshumacja, przewóz zwłok, nadzór nad artykułami spożywczymi, Referat pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych (12 j.a.) - badania, komisje lekarskie, Referat farmaceutyczny (54 j.a.) - przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, wytwórnie napojów gazowanych i wód mineralnych, obrót, produkcja leków i środków opatrunkowych 7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (11689 j.a.): 7.1 Oddział Rolnictwa (351 j.a.) - Pomorska Izba Rolnicza, organizacje rolnicze, spółdzielczość rolnicza, wystawy rolnicze, przysposobienie rolnicze, oświata pozaszkolna w zakresie rolnictwa, zakłady doświadczalne, ogrodnictwo, sadownictwo, ochrona roślin, maszyny rolnicze, nawozy sztuczne, nadzór nad hodowlą koni, hodowla zwierząt, mleczarstwo, jajczarstwo, statystyka, hodowla ryb, ochrona wód 7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7832 j.a.) - obrót nieruchomościami ziemskimi, przewłaszczenia osad, przymusowe licytacje, wykazy majątków do przymusowego wykupu, orzecznictwo w sprawach parcelacji, zamiany gruntów, parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, regulacja tytułów własności, zabudowa osad, osadnictwo z województwa krakowskiego, osadnictwo na wybrzeżu, przewłaszczenia, sprawy procesowe, przegminowania, sprawozdawczość 7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1645 j.a.): przepisy, plany, personel mierniczy, wykonanie pomiarów, map, rewizja pomiarów 7.4. Oddział Wodno - Melioracyjny (201 j.a.) - przepisy, zezwolenia, uprawnienia wodne, spółki wodne, związki wałowe, prace melioracyjne, budowa studni, eksploatacja torfu, sprawozdawczość 7.5. Oddział Finansowy (837 j.a.): preliminarze, sprawozdania FORR i Państwowego Funduszu Melioracyjnego, ściąganie należności za nadzór nad parcelacją, ściąganie należności od dzierżawców nieruchomości państwowych, rozrachunki z dłużnikami i wierzycielami, finansowanie zabudowy osad, pomoc kredytowa osadnikom, szacunki osad anulacyjnych 7.6. Inspektorat Ochrony Lasów (577 j.a.): zagospodarowanie lasów, lasy ochronne, statystyka leśna, zalesianie, zwalczanie szkodników leśnych, nadzór nad zagospodarowaniem lasów, łowiectwo 7.7. Inspektorat Weterynarii (125 j.a.): zwalczanie chorób zwierzęcych, nadzór weterynaryjny, ruch graniczny w dziedzinie weterynarii, wywóz zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, sprawy personalne, zakłady utylizacyjne, statystyka 7.8. Oddział Aprowizacyjny (121 j.a.) - zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, nadzór nad młynami, piekarniami, kontrola cen, sprawy mieszkaniowe, statystyka 8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany (2567 j.a.) 8.1 Oddział Drogowy (899 j.a.): Referat dróg i mostów (814 j.a.) - policja drogowa, służba drogowa i kolejowa, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, zapory graniczne, spółki drogowe, Referat pojazdów mechanicznych (25 j.a.) rejestracja pojazdów, sprawy kierowców, kontrola ruchu, koncesje na przewóz osób, linie autobusowe, Referat funduszu drogowego (5 j.a.), Referat turystyki (55 j.a.) - przepisy, ewidencja miejscowości i obiektów turystycznych, propaganda turystyki i krajoznawstwa, subwencje, towarzystwa turystyczne i wydawnictwa, wycieczki, fotografie i plakaty propagandowe 8.2. Oddział Budowlany (1668 j.a.): Referat ogólno-budowlany (146 j.a.) - przepisy, nadzór nad personelem techniczno - budowlanym, inspekcje budowlane, budownictwo mieszkaniowe, produkcja materiałów budowlanych, sprawy osiedleńcze, preliminarze budżetowe, Referat budowy i remontów budynków państwowych (790 j.a.) - nadzór, kredyty, statystyka, Referat administracji budynków i placów państwowych (194 j.a.) - inwentaryzacja nieruchomości państwowych, lokalizacje, sprzedaż, dzierżawa, odstąpienia na rzecz samorządów, Referat policji budowlanej (5 j.a.) - przepisy, rzeczoznawcy budowlani, Referat urbanistyczny (90 j.a.) - przepisy, opiniowanie i zatwierdzanie planów zabudowań osiedli, rozbudowa Gdyni, zabudowa wybrzeża morskiego, Referat techniki sanitarnej (67 j.a.) - plany, sprawozdania, statystyka, sprawy wodociągów i kanalizacji, ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze, Referat pomiarowy (53 j.a.) - ochrona i utrzymanie znaków granicznych, aktualizowanie map, sprawy mierniczych przysięgłych, nadzór i kontrola pomiarów, Referat kultury i sztuki (236 j.a.) - zabytki architektoniczne, sztuki, wykopaliska archeologiczne, rejestracja zabytków, krajoznawstwo i ochrona przyrody, sztuka ludowa, muzea, archiwa i biblioteki, pomniki, subwencje, konserwacja, Referat grobownictwa wojennego (87 j.a.) - przepisy, ewidencja cmentarzy wojennych i mogił powstańców, żołnierzy z wojny światowej, polsko - bolszewickiej i o niepodległość, opieka nad cmentarzami i mogiłami, remonty 9. Wydział Dróg Wodnych (214 j.a.) 9.1. Oddział Ogólno - Wodny: ( 57 j.a.): Referat ogólny (14 j.a.) - organizacja administracji, stosunki polsko-gdańskie, sprawy administracji rzeki Wisły, spółki, Referat prawny (13 j.a.) - przepisy, procesy cywilne, spory administracyjne, Referat administracji gruntów państwowych (25 j.a.) - inwentaryzacja i aktualizacja planów, odgraniczenia wodno - prawne gruntów, ewidencja katastralna i hipoteczna, dzierżawy, opłaty i daniny publiczne, plantacje wiklinowe, Referat ubezpieczeń społecznych (1 j.a.), Referat administracji budynków państwowych i telefonów (2 j.a.), Referat przewozów (2 j.a.) - prom przez rzekę Drwęcę 9.2. Oddział Regulacji Rzek (44 j.a.): Referat ogólny (17 j.a.) - przepisy, regulacja rzeki Drwęcy, utrzymanie rzek, sprawy wałów, Referat pomiarów i studiów (9 j.a.) - pomiary hydrologiczne, studia morfologiczne koryta, pomiary terenowe i niwelacyjne, hydrografia i meteorologia, Referat budowlany (18 j.a.) - plany regulacji Wisły i dopływów, budowa i utrzymanie portów i przystani, szkody powodziowe 9.3. Oddział Mechaniczno - Nurtowy: (113 j.a.): Referat ogólny (3 j.a.) - patenty statkowe, Referat budowy, przebudowy i konserwacji taboru (4 j.a.) - projekty i kosztorysy na budowę i konserwację taboru, Referat dozoru kotłów (1 j.a.), Referat nurtowy ogólny (98 j.a.) - przepisy, patenty żeglarskie, Referat utrzymania szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (4 j.a.), Referat rejestracji statków i łodzi (1 j.a.), Referat ochrony przeciwlodowej i przeciwpowodziowej (2 j.a.) 10.Dokumentacja kartograficzna (1667 j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne - KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze 11. Dokumentacja techniczna (844 j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlany - gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych - budynki gospodarcze, melioracje, Wydział Dróg Wodnych - szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty, Wydział Przemysłu i Handlu - porty: Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i inne

Dzieje twórcy:

Na czele województwa stał wojewoda. Pod względem osobowym podlegał ministrowi spraw wewnętrznych, w zakresie służbowym - właściwym ministrom. Wojewoda był przedstawicielem rządu. Reprezentował go na terenie województwa i koordynował funkcjonowanie całej administracji rządowej, w myśl zasadniczej polityki państwa. Jako szef administracji ogólnej i zespolonych z nią działów administracji specjalnej wojewoda był uprawniony do nadzoru i ingerencji w działalność administracji specjalnej, jej obsadę kadrową. Organem wykonawczym wojewody był Urząd Wojewódzki Pomorski, funkcjonujący początkowo w Poznaniu, a od 17 I 1920 r. w Toruniu. Początkowo budowa urzędu była zbliżona do organizacji rejencji. Struktura kształtująca się od końca 1920 r. sprowadziła się do podziału urzędu na wydziały powoływane do załatwiania określonych zadań. Ostatecznie urząd tworzyły wydziały: Ogólny (Prezydialny), Społeczno-Polityczny (Bezpieczeństwa Publicznego), Samorządowy, Wojskowy, Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacyjno-Budowlany (Robót Publicznych). Akta Wydziału Administracyjnego, funkcjonującego w urzędzie w latach 1921-1934 rozdzielono do innych wydziałów, zwłaszcza Ogólnego i Samorządowego. Niektóre wydziały miały charakter tymczasowy, np. Wydział Aprowizacji. Wydziały dzieliły na oddziały i referaty, załatwiające jednorodne sprawy. Po wybuchu wojny urząd został ewakuowany. 1 IX 1939 r. nastąpiło jego rozwiązanie. Do kompetencji UWP należało uzgadnianie działalności administracji państwowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych), nadzór nad urzędami administracji specjalnej.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

włoski, szwedzki, rosyjski, polski, niemiecki, litewski, łaciński, kaszubski, hebrajski, francuski, esperanto, duński, angielski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

31134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

249.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

249.06

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak