Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Sygnatura
6/8/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne: spis ludności, budżety miast i gmin 2. Sprawy wyborów i stowarzyszeń: wybory do rady powiatowej, działalność stowarzyszeń 3. Sprawy administracyjne: obywatelstwo, opcje, zgłoszenia przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, organizacja spółek wodnych, cechy rzemieślnicze, ewidencja rzemieślników, szkoły, obwody rybackie 4. Sprawy rolne: spis gospodarstw, parcelacje, przewłaszczenia, zalesienia 5. Sprawy budowlane: utrzymanie dróg i szos, budowa zakładów

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starostwo podlegało wojewodzie poznańskiemu, a po wejściu w kwietniu 1938 r. Bydgoszczy wraz z powiatem w skład województwa pomorskiego-wojewodzie pomorskiemu. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

246

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

246

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.09

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.09

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,