Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Sygnatura
6/10/0
Daty skrajne
1772-1919
Liczba serii
48
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Registratura Policyjna: nadzór administracyjny, wójtostwa, sprawy bezpieczeństwa, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, zdrowia publicznego, weterynaryne, leśne, przeciwpożarowe, pocztowe 2. Registratura Wojskowa: statystyka wojskowa, mobilizacja, pobór do wojska, manewry, dezercje, reklamacje, opieka nad rodzinami żołnierzy 3. Registratura Finansowa: sprawy finansowe, kredyty i podatki, instytucje kredytowe 4. Registratura Kościelna: budowa i remont kościołów, kościoły w powiecie 5. Registratura Szkolna: budownictwo szkolne, płace nauczycieli, sprawy emerytalne, żmudy szkolne, matrykuły szkół 6. Wydział ds. Dysmembracji: dysmembracja gruntów w Kiełpinie 7. Registratura Wojenna: sprawy gospodarcze, listy poborowych, reklamacje

Dzieje twórcy:

13 XI 1772 r. utworzono Kamerę Wojenno-Domenalną w Kwidzynie jako organ zarządu policyjno-finansowego. Władzę w powiatach sprawowali landraci, początkowo właściwi jedynie do terenów wiejskich (dobra szlacheckie, dobra na prawie chełmińskim oraz wsie). Dobra duchowne, domeny oraz miasta pozostawały nadal w gestii działających równolegle urzędów domenalno-rentowych. Na mocy rozkazu gabinetowego z 30 III 1809 r. władzę policyjną landrata rozszerzono na domeny i miasta. Pod jego zarząd przeszły także magistraty i urzędnicy domen, a w sprawach wojskowych i sanitarnych uzyskał zasięg ogólnopowiatowy. Rozszerzenie kompetencji landrata przyniosła reforma z lat 1815-1816. W zakres jego kompetencji weszły: nadzór nad władzami lokalnymi, zarząd policyjny, sprawy ubogich, wojskowe, szkolne, kościelne, przemysłowe, komunalne i majątkowe gmin, budowa dróg i mostów. Na podstawie nowej ordynacji wyborczej z 13 XII 1872 r. powołano do życia wydział powiatowy, organ administracji samorządowej, którego przewodniczącym z urzędu był landrat. Pełne ukształtowanie się ustroju powiatowego nastąpiło na mocy ustawy z 19 III 1881 r., uzupełnionej ustawami z 30 VII i 1 VIII 1883 r. Landratura była organem ogólnej administracji powiatu. Landratury działały do 1919 r. Podstawą ich likwidacji były: ustawa z 11 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej i rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z 28 VIII 1919 r., określające zasady zespolenia urzędów i organów powiatowej administracji państwowej.

Daty skrajne:

1772-1919

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1772-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Konitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

80.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

80.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

magazyn. ul. Wiślana 27