Starostwo Powiatowe w Szubinie

Sygnatura
6/16/0
Daty skrajne
[1890-1895] 1919-1939
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, korespondencja dotycząca plebiscytu 2. Referat Organizacyjny: rozporządzenia, podział administracyjny, sprawy finansowe, ruch graniczny, nadzór nad samorządem i urzędami, zatrudnienie, szkody wojenne 3. Referat Społeczno-Polityczny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy dotyczące Policji Państwowej, przestępczość, działalność partii, towarzystw i stowarzyszeń, strajki, cenzura, sprawy dotyczące granic, osiedlenia obcokrajowców, sprawy wyznaniowe, poczta i telegraf 4. Referat Administracyjny: sprawy obywatelskie, opcje, spisy ludności, przemysł i handel, hodowla, targi, sprawy policyjne, podatki, działalność straży pożarnej, sprawy wodne, spółki melioracyjne, szkolnictwo, sprawy wyznaniowe 5. Referat Wojskowy: świadczenia wojskowe, sądy doraźne, sprawy kwaterunkowe, mobilizacja i demobilizacja, Straż Obywatelska, pobór, uchylanie się od służby wojskowej, reklamacje, jeńcy, inwalidzi wojenni, szkody wojenne, cmentarze 6. Referat Karno-Administracyjny: sprawy karne, sądowe i adwokackie, administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji, wybory ławników 7. Referat Opieki Społecznej: ubezpieczenia, zakłady społeczne i dobroczynne, renty, opieka nad inwalidami wojennymi, bezrobotni 8. Referat Zdrowia Publicznego: aprowizacja, policja sanitarna, nadzór nad artykułami spożywczymi, placówki i personel, zwalczanie chorób 9. Referat Weterynaryjny: policja weterynaryjna, zwalczanie chorób 10. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: osadnictwo, reforma rolna, izba rolnicza, oświata rolnicza, likwidacja majątków, przymusowy wykup, parcelacja poszczególnych majątków, osady anulacyjne 11. Referat Ochrony Lasów: statystyka leśna i ziemiopłodów, policja leśna, danina leśna, łowiectwo, gospodarstwa leśne 12. Referat Budowlany: policja budowlana, drogi i mosty, budowa dróg wodnych

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Szubinie rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starostwo podlegało wojewodzie poznańskiemu, a po wejściu w kwietniu 1938 r. Szubina wraz z powiatem w skład województwa pomorskiego-wojewodzie pomorskiemu. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Daty skrajne:

[1890-1895] 1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1890-1895, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

876

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

876

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,