Starostwo Powiatowe w Świeciu

Sygnatura
6/17/0
Daty skrajne
1773-1920 [1925]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Registratura Generalna: przepisy i instrukcje 2. Registratura Genaralna-Policyjna: utrzymanie mostów, przemysł, sadownictwo, uprawa owoców i warzyw 3. Registratura Policyjna: wybory gminne, sprawy dotyczące obywatelstwa, żandarmów, sądowe, przemysłowe i rolne, budowa i utrzymanie szos, dróg i mostów, melioracje, polowania 4. Registratura Wojskowa: dezerterzy, pomoc dla inwalidów, zarazy u zwierząt 5. Registratura Finansowa: dysmembracja, regulacja stosunków własnościowych, podział wspólnot 6. Registratura Szkolna: budowa i utrzymanie szkół, zatrudnianie i pobory nauczycieli 7. Registratura Kościelna: budowa kościołów, finanse, wybory członków dozorów kościelnych

Dzieje twórcy:

13 XI 1772 r. utworzono Kamerę Wojenno-Domenalną w Kwidzynie jako organ zarządu policyjno-finansowego. Władzę w powiatach sprawowali landraci, początkowo właściwi jedynie do terenów wiejskich (dobra szlacheckie, dobra na prawie chełmińskim oraz wsie). Dobra duchowne, domeny oraz miasta pozostawały nadal w gestii działających równolegle urzędów domenalno-rentowych. Na mocy rozkazu gabinetowego z 30 III 1809 r. władzę policyjną landrata rozszerzono na domeny i miasta. Pod jego zarząd przeszły także magistraty i urzędnicy domen, a w sprawach wojskowych i sanitarnych uzyskał zasięg ogólnopowiatowy. Rozszerzenie kompetencji landrata przyniosła reforma z lat 1815-1816. W zakres jego kompetencji weszły: nadzór nad władzami lokalnymi, zarząd policyjny, sprawy ubogich, wojskowe, szkolne, kościelne, przemysłowe, komunalne i majątkowe gmin, budowa dróg i mostów. Na podstawie nowej ordynacji wyborczej z 13 XII 1872 r. powołano do życia wydział powiatowy, organ administracji samorządowej, którego przewodniczącym z urzędu był landrat. Pełne ukształtowanie się ustroju powiatowego nastąpiło na mocy ustawy z 19 III 1881 r., uzupełnionej ustawami z 30 VII i 1 VIII 1883 r. Landratura była organem ogólnej administracji powiatu. Landratury działały do 1919 r. Podstawą ich likwidacji były: ustawa z 11 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej i rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z 28 VIII 1919 r., określające zasady zespolenia urzędów i organów powiatowej administracji państwowej.

Daty skrajne:

1773-1920 [1925]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Schwetz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1155

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1155

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,