Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Sygnatura
6/20/0
Daty skrajne
[1897-1902] 1920-1939
Liczba serii
72
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólno-administracyjne: sprawy reprezentacyjne, samorząd, statystyka powiatu, akcje społeczne 2. Sprawy administracyjno-prawne: zmiany nazwisk, obywatelstwo, opcje, spisy ludności, przewłaszczenia i kary administracyjne 3. Opieka społeczna: zakłady opiekuńcze, bezrobotni, reemigranci, domy poprawcze, ubezpieczenia i kasy chorych 4. Kultura i sztuka: teatry, domy kultury, kina, zabytki 5. Sprawy szkolne i wyznaniowe: szkoły, nauczyciele, sprawy kościelne, sekty wyznaniowe, ewidencja parafii i gmin wyznaniowych, nabożeństwa 6. Bezpieczeństwo publiczne: stan bezpieczeństwa, stowarzyszenia, policja, granice państwa, emigracja, wybory, meldunki 7. Sprawy wojskowe: pobór, mobilizacja, rekwizycje, wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa 8. Referat zdrowia: personel, lecznice, choroby, higiena, kontrole 9. Sprawy weterynaryjne: służba weterynaryjna, nadzór, choroby 10. Sprawy administracyjno-gospodarcze: rozporządzenia, statystyka gospodarcza, bogactwa naturalne, rzemiosło, handel, aprowizacja, komunikacja 11. Rolnictwo i reforma rolna: zarządzenia, statystyka, izba i towarzystwa rolnicze, majątki państwowe, wytwórczość roślinna i zwierzęca, osadnictwo, parcelacja poszczególnych majątków, obrót ziemią, kredyty 12. Ochrona lasów: lasy prywatne, łowiectwo 13. Sprawy rybackie: obwody rybackie 14. Sprawy wodno-melioracyjne

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu. Powiat sępoleński utworzono w 1920 r. z części powiatu złotowskiego. Był najmniejszym powiatem w województwie pomorskim.

Daty skrajne:

[1897-1902] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1902, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1048

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1048

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak