Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu

Sygnatura
6/53/0
Daty skrajne
[1828] 1920-1933 [1939]
Liczba serii
94
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Administracyjny (1919-1933) (sygn. 1-197): normatywy dot. organizacji urzędu, okólniki, rozporządzenia dot. budżetu, sprawozdania, lustracje, inwentaryzacja FORR, pomoc kredytowa - orzeczenia Komisji Pomocy Kredytowej, korespondencja, akta tajne, akta osobowe II. Wydział Urządzeń Rolnych [1850] (1923-1933) (sygn. 198-2110): polityka agrarna państwa, sprawy wybrzeża i miast, instytucje i organizacje parcelacyjne, parcelacja rządowa i prywatna, wykup przymusowy, administracja majątkami, regulacja stosunków prawno-publicznych, osady rentowe i anulacyjne, obót ziemią, osadnictwo, zabudowa nieruchomości, wykazy, statystyka i opisy majątkowe, plany, sprawozdania i orzeczenia parcelacyjne, dokumentacja parcelacji poszczególnych osad III. Wydział Techniczny [1907] (1921-1933) (sygn. 2111-2406): okólniki i instrukcje w sprawach pomiarów, wykazy prac pomiarowych, ewidencja map, rejestry pomiarowe, katastry, szkice i plany, akta bonitacyjne IV. Wydział Wodno-Melioracyjny [1914] (1920-1933) (sygn. 2407-2414): poletka doświadczalne, spółki melioracyjne V. Biuro Okręgowej Komisji Ziemskiej [1906] (1920-1933) (sygn. 2415-3864): gospodarstwa wzrocowe,oszacowanie wartości nieruchomości, pierwokupy, przetargi przymusowe, przewłaszczenia, sprawy procesowe-przepisy prawne, wykazy, sprawozdania, zestawienia, sprawy poszczególnych osad

Dzieje twórcy:

Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu, właściwy dla województwa pomorskiego, został utworzony w 1923 r. Do jego kompetencji należały: regulacja obrotu ziemią, komasacja gruntów, zatwierdzanie przywłaszczeń, wykup majątków na rzecz parcelacji, nadzór nad parcelacją prywatną, opracowanie dokumentacji parcelacyjnej, weryfikacja i zatwierdzenie osadników, kredytowanie zakupu ziemi, rozwój kultury rolnej. Likwidacja urzędów ziemskich nastąpiła w październiku 1933 r., a zadania przejęły wydziały rolnictwa i reform rolnych urzędów wojewódzkich i właściwe referaty w starostwach powiatowych.

Daty skrajne:

[1828] 1920-1933 [1939]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1828-1828, 1920-1933, 1939-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4334

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4334

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

31.21

Ogółem opracowanych metrów bieżących

31.21

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Esman T., Okręgowe urzędy ziemskie.