Urząd Katastralny w Bydgoszczy

Sygnatura
6/100/0
Daty skrajne
[1802] 1901-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-52) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 53-775, 887-901) 3. Mapy całego powiatu, lub jego części (sygn. 777-779) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 780-885) 5. Matryce bez identyfikacji terytorialnej (sygn. 886)

Dzieje twórcy:

Podstawą powołania władz katastralnych w Prusach była ustawa z 21 V 1861 r. dotycząca uregulowania podatku gruntowego. Ujednoliciła pobór podatków w całym państwie i ustaliła zasady jego poboru: osobno od gruntów użytkowych i osobno od zabudowań. Postanowienia ustawy obowiązywały dopiero od 1865 r. Lata 1861-1865 wykorzystano na przygotowanie dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej. Dokumentacja ta była podstawą do rozpoczęcia działalności administracji katastralnej. Na jej podstawie sporządzano mapy obrębów. Od 1 IV 1865 r. powołano specjalne urzędy, których zadania polegały na bieżącym uzupełnianiu katastru gruntowego i budynkowego sporządzonego w okresie przygotowawczym. Ostatecznie przy rejencji powołano biuro katastralne, zaś w powiatach urzędy katastralne. W omawianym okresie rozpoczął również działalność Urząd Katastralny w Bydgoszczy. Siedziby urzędów katastralnych znajdowały się przeważnie w miastach będących siedzibami landratur. Od 1900 r. w Bydgoszczy funkcjonowały dwa urzędy katastralne: I - dla powiatu i II -dla miasta i części powiatu. Obszar podległy poszczególnym urzędom katastralnym podzielono na tzw. obręby (Gemarkung), które obejmowały jedną gminę wiejską lub samodzielny obszar dworski. Niekiedy jednak łączono kilka wsi lub wieś i obszar dworski w jeden obręb. Do zadań urzędów katastralnych należało rejestrowanie wszelkich zmian własności oraz zmian powierzchni gospodarstw na podległym im terenie. Po przejęciu urzędów przez władze polskie rozpoczęła się redukcja liczby urzędów katastralnych. 1 IV 1920 r. połączono, m.in. urzędy katastralne Bydgoszcz I i II w jeden urząd z siedzibą w Bydgoszczy. Urzędy katastralne w okresie międzywojennym najpierw podporządkowano urzędom wojewódzkim (wydział mierniczy). Bydgoski Urząd Katastralny podlegał Wydziałowi Mierniczemu Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. Od 1926 r. Urząd Katastralny w Bydgoszczy podporządkowano Izbie Skarbowej w Poznaniu. Z dniem 1 VIII 1933 r. zniesiono w całym kraju urzędy katastralne jako samodzielne jednostki organizacyjne i włączono je do urzędów skarbowych. Zadania zlikwidowanego Urzędu Katastralnego w Bydgoszczy przejął Dział Katastralny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zakres czynności działów katastralnych nadal obejmował rejestrowanie zmian własności i zmian wymiaru podatku gruntowego i budowlanego, sporządzanie i uzupełnianie kopii map katastralnych, sporządzanie odpisów, wyciągów i odrysów, prowadzenie prac pomiarowych i operatów katastralnych. W 1935 r. powołano do życia powiatowe i wojewódzkie komisje klasyfikacyjne. Powiatowe komisje klasyfikacyjne utworzono w siedzibie urzędu skarbowego. Klasyfikacja gruntów na obszarze całego kraju miała na celu ustalenie jednolitych podstaw dla równomiernego wymiaru podatku gruntowego i utrzymania ewidencji gruntów. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji zostały założone powiatowe rejestry gruntów. Wraz z przejęciem administracji polskiej w 1939 r. przez władzę okupacyjną, przywrócono działalność urzędów katastralnych jako samodzielnych jednostek administracyjnych, a administrację katastralną podporządkowano landratowi (nadburmistrzowi powiatu miejskiego). Bydgoski Urząd Katastralny działał do 1945 r.

Daty skrajne:

[1802] 1901-1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1802-1802, 1901-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt Bromberg

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

901

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

901

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.93

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.93

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA