Urząd Katastralny w Szubinie

Sygnatura
6/102/0
Daty skrajne
[1802] 1865-1944
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-10) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 11-1456, 1624-1650) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 1457) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 1458-1623)

Dzieje twórcy:

Podstawą powołania władz katastralnych w Prusach była ustawa z 21 V 1861 r. dotycząca uregulowania podatku gruntowego. Ujednoliciła pobór podatków w całym państwie i ustaliła zasady jego poboru: osobno od gruntów użytkowych i osobno od zabudowań. Postanowienia ustawy obowiązywały dopiero od 1865 r. Lata 1861-1865 wykorzystano na przygotowanie dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, która była podstawą do rozpoczęcia działalności administracji katastralnej. Na podstawie tej dokumentacji sporządzano mapy obrębów. Od 1 IV 1865 r. powołano specjalne urzędy, których zadania polegały na bieżącym uzupełnianiu katastru gruntowego i budynkowego sporządzonego w okresie przygotowawczym. Ostatecznie przy rejencji powołano biuro katastralne, zaś w powiatach urzędy katastralne. W tym okresie rozpoczął również działalność Urząd Katastralny w Szubinie. Siedziby urzędów katastralnych znajdowały się przeważnie w miastach będących siedzibami landratur. Obszar podległy poszczególnym urzędom katastralnym podzielono na tzw. obręby (Gemarkung), które obejmowały jedną gminę wiejską lub samodzielny obszar dworski. Niekiedy jednak łączono kilka wsi lub wieś i obszar dworski w jeden obręb. Do zadań urzędów katastralnych należało rejestrowanie wszelkich zmian własności oraz zmian powierzchni gospodarstw na podległym im terenie.Urząd Katastralny w Szubinie rozpoczął działalność w 1865 r. Zasięgiem terytorialnym obejmował cały powiat. W 1903 r. część powiatu, obejmującą prawdopodobnie kcyński obwód sądowy, została włączona pod zarząd nowo utworzonego Urzędu Katastralnego w Nakle. W 1920 r. tereny te oddano na powrót Urzędowi Katastralnemu w Szubinie. W okresie międzywojennym urzędy katastralne podporządkowano najpierw urzędom wojewódzkim, a następnie izbom skarbowym. Z dniem 1 VIII 1933 r. zniesiono w całym kraju urzędy katastralne jako samodzielne jednostki organizacyjne, włączając je do urzędów skarbowych. Zakres czynności działów katastralnych nadal obejmował rejestrowanie zmian własności i zmian wymiaru podatku gruntowego i budowlanego, sporządzanie i uzupełnianie kopii map katastralnych, sporządzanie odpisów, wyciągów i odrysów, prowadzenie prac pomiarowych i operatów katastralnych. W 1935 r. powołano do życia powiatowe i wojewódzkie komisje klasyfikacyjne. Powiatowe komisje klasyfikacyjne utworzono w siedzibie urzędu skarbowego. Klasyfikacja gruntów na obszarze całego kraju miała na celu ustalenie jednolitych podstaw dla równomiernego wymiaru podatku gruntowego i utrzymania ewidencji gruntów. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji zostały założone powiatowe rejestry gruntów. Wraz z przejęciem administracji polskiej w 1939 r. przez władzę okupacyjną, przywrócono działalność urzędów katastralnych jako samodzielnych jednostek administracyjnych, a administrację katastralną podporządkowano landratowi (nadburmistrzowi powiatu miejskiego). Obszar podległy szubińskiemu urzędowi podzielony był na 290 obrębów. Podział ten zachował aktualność do 1945 r., czyli do końca działalności urzędu.

Daty skrajne:

[1802] 1865-1944

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1802-1802, 1865-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt Schubin

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1652

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1652

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

19.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

19.06

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA