Wydział Powiatowy w Chojnicach

Sygnatura
6/177/0
Daty skrajne
[1873] 1920-1939
Liczba serii
49
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Administracyjny: ordynacja powiatowa, spisy gmin, miejscowości i obszarów dworskich, wybory sejmiku wojewódzkiego, powiatowego, deputowanych powiatu i rad gminnych, spisy wyborców, działalność samorządu powiatowego, nominacje wójtów, obwody wójtowskie, przełożeni obszarów dworskich, granice terytorialne i nazwy gmin 2. Referat Prezydialno-Gospodarczy: sprawy budżetowo-finansowe powiatu, działalność kasy komunalnej i oszczędnościowej, majątek powiatu, ordynacja gmin, sołectw i obszarów dworskich, lustracje sołectw i obwodów wójtowskich, sprawy usc 3. Referat Gospodarczy: spółki wodne i melioracyjne, budowa i utrzymanie dróg i mostów, koncesje, budowa kolei, ordynacja rolnicza i przemysłowa, osadnictwo, sprawy medyczne i sanitarne, rybołówstwo i łowiectwo 4. Referat Opieki Społecznej: zasiłki, subwencje, opieka nad chorymi i sierotami, sprawy mieszkaniowe 5. Referat Podatkowy: pobór podatków i opłat komunalnych, ubezpieczenia 6. Zakład Ubezpieczeń od Wypadków w Rolnictwie: wykazy przedsiębiorstw rolnych i leśnych, pobór składek

Dzieje twórcy:

Po likwidacji, na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 8 I 1920 r., niemieckich władz samorządu terytorialnego w powiatach tworzono Tymczasowe Rady Powiatowe. Rada pełniła zarazem funkcję sejmiku oraz wydziału powiatowego. Rady funkcjonowały do wydania 12 VIII 1921 r. rozporządzenia MbDP, na mocy którego przeprowadzono wybory do sejmiku i organizowano wydziały powiatowe. W skład wydziału wchodził starosta powiatowy jako przewodniczący i 6 członków wybranych przez sejmik. 13 VII 1933 r. weszła w życie ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Nowością było tworzenie w powiatach tzw. gmin zbiorowych, przy jednoczesnym zniesieniu istniejących wójtostw i obszarów dworskich. Organami ustroju samorządu powiatowego była rada powiatowa (poprzednio sejmik powiatowy), jako organ stanowiący i kontrolujący oraz wydział powiatowy, jako organ zarządzający i wykonawczy. Do kompetencji wydziału powiatowego należało: reprezentowanie interesów ludności, nadzór nad działalnością terenowych organów samorządu i administracji, rozwój gospodarczy powiatu (rolnictwo, elektryfikacja), budowa dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, sanitarnej.

Daty skrajne:

[1873] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

2133

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2133

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.94

Ogółem opracowanych metrów bieżących

20.94

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak