Wydział Powiatowy w Świeciu

Sygnatura
6/180/0
Daty skrajne
[1813] 1873-1920 [1928]
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wybory do parlamentu pruskiego 2. Sejmik Powiatowy: porządek obrad, wykazy członków, protokoły posiedzeń 3. Wydział Powiatowy: protokoły posiedzeń, sprawozdania administracyjne, budowa gmachu dla wydziału 4. Sprawy gminne, osiedleńcze i komunalne: organizacja gmin, wybory członków samorządu gminnego, tworzenie włości rentowych, sprawy komunalne gmin, regulacja stosunków wiejskich, tworzenie obwodów wójtowskich 5. Sprawy kasowe gmin: zmiany granic gmin 6. Ciężary komunalne: podatki 7. Urzędy stanu cywilnego: administracja, sprawy organizacyjne, kontrole, naturalizacja 8. Szosy, drogi, koleje: budowa, rozbudowa i utrzymanie, wykup parcel pod budowę dróg i kolei 9. Sprawy zdrowia: rozbudowa szpitala w Świeciu, akuszerki, apteki 10. Sprawy weterynaryjne: rakarnia, spisy koni, bydła i trzody chlewnej 11. Skargi i sprawy sporne: spory administracyjne 12. Sprawy wodno-melioracyjne: powodzie i odszkodowania, odwadnianie gruntów, spółki wodne 13. Szkoły i kościoły: budowa 14. Sprawy osobowe i dyscypilnarne: dochodzenia dyscypilnarne

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Świeciu został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Świeciu funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1813] 1873-1920 [1928]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1813-1872, 1873-1920, 1926-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Schwetz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

414

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

414

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych KITA