Wydział Powiatowy w Szubinie

Sygnatura
6/183/0
Daty skrajne
[1861-1918] 1919-1939
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Organizacyjny: zarządzenia, organizacja zakładów, sprawy personalne, uposażenia, ubezpieczenia, pożyczki, sprawy dyscyplinarne 2. Referat Ogólny: uchwały, wybory i posiedzenia sejmiku powiatowego, samorząd powiatowy, powiatowa kasa komunalna, sprawy administracyjno-sporne, przewłaszczenia, sądy polubowne i rozjemcze, komisariaty obwodowe, kary policyjne, więzienia policyjne 3. Referat Gospodarczy: budżety, administracja budynków własnych, kupno i przetarg nieruchomości 4. Referat Rachuby: pożyczki 5. Referat Podatkowy: statystyka podatkowa, pobór podatku, opłaty administracyjne 6. Referat Gminny: spisy miejscowości, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe, wybory gminne, sprawy usc, obszary dworskie, ich przełożeni 7. Referat Drogowy: sieć dróg powiatowych, utrzymanie i budowa dróg, linii kolejowych i mostów, kosztorysy, dostawy materiałów 8. Referat Oświatowo-Kulturalny: subwencje i zapomogi na cele oświatowe, przysposobienie rolnicze młodzieży, wystawy 9. Referat Zdrowia Publicznego: sprawy sanitarne, nieszczęśliwe wypadki, ewidencja położnych 10. Referat Opieki Społecznej: działalność komisji opieki społecznej, sprawy ubogich i inwalidów wojennych, zakłady dobroczynne, szpitale, wydatki 11. Referat Rolny: oświata rolnicza, melioracje, szkoły rolnicze, zapomogi, łowiectwo, ogrodnictwo 12. Referat Weterynaryjny: lekarze 13. Referat Budowlany: subwencje, koncesje, zakłady przemysłowe i handlowe 14. Referat Spraw Pożarniczych: zarządzenia, statuty straży 15. Referat Funduszu Pracy: zarządzenia, wykazy i wypłaty dla bezrobotnych, zasiłki

Dzieje twórcy:

Po likwidacji, na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 8 I 1920 r., niemieckich władz samorządu terytorialnego w powiatach tworzono Tymczasowe Rady Powiatowe. Rada pełniła zarazem funkcję sejmiku oraz wydziału powiatowego. Rady funkcjonowały do wydania 12 VIII 1921 r. rozporządzenia MbDP, na mocy którego przeprowadzono wybory do sejmiku i organizowano wydziały powiatowe. W skład wydziału wchodził starosta powiatowy jako przewodniczący i 6 członków wybranych przez sejmik. 13 VII 1933 r. weszła w życie ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Nowością było tworzenie w powiatach tzw. gmin zbiorowych, przy jednoczesnym zniesieniu istniejących wójtostw i obszarów dworskich. Organami ustroju samorządu powiatowego była rada powiatowa (poprzednio sejmik powiatowy), jako organ stanowiący i kontrolujący oraz wydział powiatowy, jako organ zarządzający i wykonawczy. Do kompetencji wydziału powiatowego należało: reprezentowanie interesów ludności, nadzór nad działalnością terenowych organów samorządu i administracji, rozwój gospodarczy powiatu (rolnictwo, elektryfikacja), budowa dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, sanitarnej.

Daty skrajne:

[1861-1918] 1919-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1918, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

793

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

748

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.84

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak