Wójtostwo w Świcie, pow. Tuchola

Sygnatura
6/206/0
Daty skrajne
1899-1927
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zezwolenia budowlane.

Dzieje twórcy:

Podział powiatów na wójtostwa (Amtsbezirke) jako organy administracji terytorialnej wprowadziła pruska ordynacja powiatowa z 13 XI 1872 r. Obwody wójtowskie powstawały przez połączenie mniejszych gmin lub obszarów dworskich tworzących wspólny związek gmin. Organem związku był wydział wójtowski z wójtem na czele. Duże gminy lub obszary dworskie tworzyły samodzielne obwody wójtowskie, w których wójt pełnił jednocześnie funkcję przełożonego gminy i przewodniczącego zgromadzenia gminnego. Wójt był zwierzchnikiem przełożonych gmin i obszarów dworskich. Wójtostwa jako obowody ogólnej administracji krajowej zajmowały się sprawami admnistracyjno-policyjnymi. Wójt zarządzał miejscową policją. Sprawował nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, poborem wojskowym, obyczajowością, stanem sanitarnym i innymi dziedzinami życia podlegającymi nadzorowi o charakterze policyjnym. Bezpośredni nadzór nad wójtami pełnił starosta powiatowy jako przewodniczący wydziału powiatowego. Wójtostwa znalazły się także w strukturze administracji odrodzonego państwa polskiego. W województwie poznańskim wójtostwa wprowadzono w 1928 r., likwidując jednocześnie funkcjonujące na tym terenie od 1836 r. komisariaty obwodowe. Zasadniczą zmianę przyniosła ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządowego w b. dzielnicy pruskiej. Zniosła dotychczasowe wójtostwa i obszary dworskie. W miejsce wójtostwa powołała jednostki samorządu terytorialnego, tj. zbiorcze gminy wiejskie złożone z wielu osiedli, zaś w miejsce gmin jednowioskowych gromady. Organami gminy zbiorczej były rada gminna i zarząd gminy z wójtem na czele, zaś gromady - rada gromadzka i sołtys. W 1939 r. niemieckie władze okupacyjne status gmin, zgodny z niemiecką ustawą o organizacji samorządu terytorialnego z 30 I 1935 r., nadały gminom na terenie b. WMGdańska i powiatom miejskim na ziemiach włączonych do Rzeszy. Pozostałe polskie miasta, gminy zbiorcze i gromady, obwody urzędowe były jednostkami admnistracji państwowej zarządzanymi przez komisarzy obwodowych, posiadającymi kompetencje organów samorządu gminnego. Większe obwody podzielono na gminy z wójtami na czele, jednak jednostki te nie miały charakteru korporacji samorządowych.

Daty skrajne:

1899-1927

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsbezirk Schwiedt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych INNA