Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy we Włodawie

Sygnatura
36/178/0
Daty skrajne
1945-1958
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1947-1952 (sygn. 1-10); pracownicy: sprawy gospodarcze z 1948 r. (sygn. 11); sprawy ubezpieczalni z 1949 (sygn. 12); pracownicy zwolnieni z 1950 r. (sygn. 13); korespondencja, okólniki z lat 1945-1951 (sygn. 14); reforma rolna: korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1944-1952 (sygn. 15-21); instrukcje z lat 1949-1952 (sygn. 22-27); sprawozdania z 1951 r. (sygn. 28); korespondencja (m. in. wykaz prezesów i sekretarzy oddziałów gminnych ZSCh powiatu włodawskiego, charakterystyki służbowe pracowników etatowych ZOP ZSCh we Włodawie, lektorzy wiedzy rolniczej) z lat 1951-1952 (sygn. 29); korespondencja (instrukcje) z lat 1951-1957 (sygn. 30); protokoły w sprawie resztówek majątków pozostałych po reformie rolnej z lat 1945-1947 (sygn. 31); protokoły komisji, zebrań z 1950 r. (sygn. 32); protokoły (m.in. pracowników GS, odpraw, zebrań gromadzkich) z lat 1951-1953 (sygn. 33); protokoły i sprawozdania z gmin i gromad z 1951 r. (sygn. 34); dział interwencji: oceny, sprawozdania, skargi i zażalenia, wycinki prasowe, listy do redakcji z lat 1951-1952 (sygn. 35-37); dożynki - organizacja, plany, sprawozdania z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 38-39); sprawozdania Powiatowego Biura Rolniczego we Włodawie z lat 1946-1948 (sygn. 40); sprawozdania ogólne z lat 1947-1950 (sygn. 195-197); sprawozdania opisowe Inspektora Organizacyjno-Rolnego z 1951 r. (sygn. 41); organizacja produkcji rolniczej - sprawozdania z gmin z 1951 r. (sygn. 42); sprawozdania z przeprowadzonych zebrań gminnych ZSCh z 1951 r. (sygn. 43); sprawozdania z wyjazdów w teren z lat 1951-1952 (sygn. 44); arkusze informacyjne - wywiązanie członków ZSCh z obowiązków wobec Państwa z 1952 r. (sygn. 45); korespondencja (m. in. protokoły walnych zebrań ) z lat 1952-1953 (sygn. 46); plany pracy, sprawozdania z lat 1945-1953 (sygn. 47); kredyty z lat 1947-1950 (sygn. 48); współzawodnictwo (m. in. koła gospodyń wiejskich, aktywizacja kobiet, sprawozdania z organizacji spółdzielni produkcyjnych) z lat 1950, 1952-1953 (sygn. 49); hodowla bydła, drobiarstwo z lat 1944-1949, 1951 (sygn. 50); "Przemysł dla wsi", cenniki zwierząt futerkowych z lat 1947, 1950-1951 (sygn. 51); wykazy pasiek poukraińskich z 1948 r (sygn. 52); pszczelarstwo i ogrodnictwo z 1948 r. (sygn. 53); rybołówstwo z 1947 r. (sygn. 54); kontraktacje z lat 1950-1953 (sygn. 56-57); plany zasiewów z lat 1946-1951 (sygn. 58); akcja żniwna z lat 1947-1948 (sygn. 59-61); kontraktacje rzepaku i roślin przemysłowych z lat 1948-1949 (sygn. 62); sprawozdania z organizacji grup hodowców i plantatorów, organizacji produkcji rolniczej, akcji siewnej z 1950 r. (sygn. 63); statystyka cen z lat 1945-1949 (sygn. 64); łąkarstwo z lat 1945-1947 (sygn. 65); wykazy narzędzi rolniczych poukraińskich z lat 1947-1948 (sygn. 66); Koła Miczurinowców oraz organizacja spółdzielni produkcyjnych z lat 1950-1951 (sygn. 67); ochrona roślin z lat 1946-1951 (sygn. 68); nasiona z lat 1947-1948 (sygn. 69); dział spółdzielczy: organizacja spółdzielni w powiecie włodawskim z 1947 r. (sygn. 70); spółdzielnie produkcyjne (m.in. instrukcja, wykazy spółdzielni) z 1950 r. (sygn. 71); korespondencja, okólniki (m. in. instrukcja kancelaryjna dla POZSCh) z lat 1947, 1950 (sygn. 72); sprawy gospodarczo-finansowe z lat 1945, 1951-1953 (sygn. 73-77); korespondencja w sprawach mienia pozostawionego oraz majątków ziemskich z lat 1946-1947 (sygn. 78-79); korespondencja z WSZSCh w Lublinie oraz sprawy resztówek i podatku od wzbogacenia wojennego z lat 1945-1946 (sygn. 80); korespondencja i okólniki z lat 1945-1950 (sygn. 81-90); wykazy członków ZSCh gmin powiatu włodawskiego z lat 1945-1946 (sygn. 91); protokoły posiedzeń z lat 1945-1950 (sygn. 92-94); protokoły (m.in. posiedzeń ZOPZSCh, pracowników, sekretarzy, prezesów gminnych ZSCh, kół gospodyń wiejskich, gminnych spółdzielni) i sprawozdania (m.in. Inspektora Organizacyjno-Społecznego ZOP ZSCh, instruktorów powiatowych, zarządów oddziałów gminnych) z lat 1946-1953 (sygn. 95-113); materiały wyborcze z kół gromadzkich i zarządów oddziałów gminnych ZSCH z lat 1948-1949 (sygn. 114); związki zawodowe oraz sprawy socjalne z lat 1949-1953 (sygn. 115-120); protokoły walnych zebrań z 1951 r. (sygn. 121-122); imienne wykazy członków zarządów gminnych z 1950 r. (sygn. 123-124); gminne komitety członkowskie z 1949 r. (sygn. 125-126); korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1946-1948 (sygn. 127); oświata i kultura: oświata rolnicza - pisma okólne z lat 1945-1946 (sygn. 128-129); instrukcje i zarządzenia (m. in. świetlice, biblioteki, zespoły artystyczne, walka z analfabetyzmem, upowszechnianie kultury) z lat 1946-1953, 1956 (sygn. 130-158); sport: instrukcje i wytyczne z lat 1951-1952 (sygn. 159); Powiatowa Rada Sportu Wiejskiego z 1949 r. (sygn. 160); kultura fizyczna z lat 1949-1952 (sygn. 161-166); aktyw kobiecy (m. in. gminne rady kobiece, koła gospodyń wiejskich, dziecińce) z lat 1947-1953 (sygn. 167-182); leczenie sanatoryjne (m. in. okólniki, sprawozdania) z lat 1949-1952, 1956-1958 (sygn. 183-187); opieka nad dzieckiem (m.in. dziecińce letnie) z lat 1945-1946, 1949-1951 (sygn. 188-190); przysposobienie rolnicze i wojskowe z lat 1946-1947 (sygn. 191); instrukcje, wytyczne i komunikaty rad sportu wiejskiego z lat 1948-19650 (sygn. 192); preliminarze budżetowe oraz okólniki z lat 1946-1951 (sygn. 193); książka członków Zarządu Oddziału Gminnego w Hańsku z lat 1948-1951 (sygn. 194)

Dzieje twórcy:

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy we Włodawie funkcjonował w latach 1945-1957. Siedziba związku mieściła się we Włodawie przy ulicy Kościuszki 1 (w 1957 r. Kościuszki 3). Status prawny – stowarzyszenia i związki, samopomoc. W 1945 r. ZP ZSCH we Włodawie otrzymał strukturę organizacyjną na działy ogólnogospodarczy, rolny, organizacyjny, rad kontroli i komitetów członkowskich, kulturalno-oświatowy, kultury fizycznej oraz kobiecy. Władzami oddziału powiatowego były: Powiatowy Zjazd Delegatów, Zarząd Powiatowy, Powiatowa Komisja Rewizyjna, Powiatowy Sąd Związkowy. Jednostką nadrzędną był Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Lublinie. Majątek związku stanowiły jego fundusze, ruchomości i nieruchomości jak również składały się na niego wpłaty z wpisowego, składek członkowskich, z zapisów darowizn, subwencji, wpłat spółdzielnie wiejskich i in. Celem związku był udział w reformie rolnej z dnia 6 września 1946 r., przejęcie na użytek społeczny w warunkach ustalonych przez Państwo wydzielonych z parcelacji: resztówek, zabudowań, niektórych zakładów przemysłu rolnego, narzędzi, maszyn i in. Organizował koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie produkcyjne, prowadził szkolenia i kursy dla młodzieży, pomagał w tworzeniu dziecińców, ośrodków zdrowia i poradni lekarskich.

Daty skrajne:

1945-1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1953, 1956-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

198

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

198

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak