Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/186/0
Daty skrajne
1926-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

186/1 Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" w Chełmie: instrukcje i zarządzenia z 1949 r. (sygn. 1); książka protokołów zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 2); wykaz stanu zatrudnienia pracowników z 1944 r. (sygn. 4); deklaracje członków spółdzielni z lat 1940-1944 (sygn. 4); preliminarze budżetowe i sprawozdania z lat 1944-1948 (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1945-1947 (sygn. 6-8); knigi zawidywannyje z lat 1943-1944 (sygn. 9-10); koszty handlowe z lat 1945-1946 (sygn. 12-13); książka kasowa z lat 1944-1945 (sygn. 14); książka towarowa z lat 1942-1944 (sygn. 15); książka sklepowa z 1946 r. (sygn. 16) 186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie: rejestr członków z lat 1926-1931 (sygn. 1); sprawy parcelacji, członkowskie, korespondencja z lat 1930-1934 (sygn. 2); rachunkowość z lat 1930-1937 (sygn. 3); sprawy parcelacji z lat 1931-1936 (sygn. 4-5); sprawy członkowskie - wykazy z lat 1933-1936 (sygn. 6) 186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie: książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1950-1953 (sygn. 1); protokoły zebrań pracowników spółdzielni z lat 1950-1954 (sygn. 2) 186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie: księga protokołów zebrań, zarządu i walnych zgromadzeń z lat 1937-1947 (sygn. 1) 186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu: księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1942, 1946-1947 (sygn. 2); 186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu: księga protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1944-1947 (sygn. 3); księga kont z lat 1942-1947 (sygn. 4); 186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu: księga protokołów - walne zgromadzenie członków z lat 1937-1947 (sygn. 5); protokoły posiedzeń rady nadzorczej z lat 1941-1947 (sygn. 6); deklaracje członkowskie i sprawozdanie z lat 1935-1937, 1947 (sygn. 7); 186/8 Spółdzielnia Spożywców w Siedliszczu: księga protokołów zarządu spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 9); księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1941-1946 (sygn. 10); 186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie: akta organizacyjne z lat 1926-1934 (sygn. 1); zebrania i posiedzenia członków z lat 1926-1934 (sygn. 2); nadzór i kontrola władz zwierzchnich z lat 1927-1930, 1937 (sygn. 3); sprawy finansowe z lat 1927-1931 (sygn. 4); sprawy członkowstwa z lat 1927-1936 (sygn. 5); dziennik korepondencyjny z lat 1930-1934 (sygn. 6); 186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka"w Stawie: księga protokołów z posiedzeń władz spółdzielni z lat 1938-1937 (sygn. 11); księga udziałowców spółdzielni z lat 1938-1944 (sygn. 12); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1939-1941 oraz protokoły walnych zgromadzeń z lat 1941, 1947 (sygn. 13) 186/11 Spółdzielnie spożywców gminy Staw: dokumenty Spółdzielni Spożywców "Rozwój" w Nowosiółkach kol., Spółdzielni Powszechnej "Nowe Życie" w Czułczycach Dużych, Spółdzielni Spożywców "Ochożanka" w Ochoży z lat 1945-1947 (sygn. 14); 186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie: księga kasowa spółdzielni z lat 1939-1941 (sygn. 8)

Dzieje twórcy:

186/1 „Rój” Spółdzielnia Pszczelnicza odpowiedzialnością udziałami w Chełmie, następnie Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" z odpowiedzialnością udziałami w Chełmie funkcjonowała w latach 1940-1949. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chełmie Status prawny – spółdzielczość. Teren działalności obejmował powiat chełmski i włodawski. Na czele spółdzielni stał zarząd i rada nadzorcza. 186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie funkcjonowało w latach 1926-1937. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chełmie. Status prawny – spółdzielczość. Celem spółdzielni było objęcie w posiadanie działek z parcelacji majątku państwowego Starostwo-Obłonie. Na jej czele stało walne zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie powstała w 1950 r. Brak danych o likwidacji. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 155, następnie Lubelskiej 192, ostatecznie Lubelskiej 10. Status prawny – spółdzielczość. „Celem spółdzielni było zatrudnienie zarobkowe przez siebie swoich członków w zakresie umiejętności zawodowych niezbędnych dla wykonywania działalności statutowej – pracy w zakresie przemysłu krzemienia, produkcji młyńskich kamieni sztucznych, remontu maszyn oraz kotlarstwa i spawalnictwa”, wg statutu. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar miasta Chełma. 186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie powstała w 1936 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Marysinie, gmina Rejowiec. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą - sklepy. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu funkcjonowała przy cukrowni co najmniej w okresie 1942-1947. Siedziba spółdzielni mieściła się w Rejowcu. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu funkcjonowała przy cementowni co najmniej w okresie 1942-1947. Najprawdopodobniej została ona przemianowana na Spółdzielnię Spożywców Zamkniętą „Firley” w Rejowcu. Siedziba spółdzielni mieściła się w Rejowcu. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu funkcjonowała co najmniej do 1935 r. Likwidacja nastąpiła w 1947 r. w wyniku połączenia mniejszych okolicznych spółdzielni. Powstała wówczas Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rejowcu. Siedziba spółdzielni mieściła się w Rejowcu. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/8 Spółdzielnia Powszechna „Spożywców” w Siedliszczu rozpoczęła działalność w 1934 r. Brak danych o likwidacji. Siedziba spółdzielni mieściła się w Siedliszczu przy ul. Dworskiej. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą - sklepy spożywcze oraz piekarnię. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie powstała w 1926 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chełmie. Status prawny – spółdzielczość. Celem spółdzielni była budowa domów dla zapewnienia swym członkom dogodnych i stałych mieszkań z prawem odstępowania całych nieruchomości lub ich części na własność poszczególnym członkom z zastrzeżeniem dla siebie prawa wykupu. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka" w Stawie i Ochoża kol. powstała w 1938 r. W wyniku włączenia okolicznych mniejszych spółdzielni w 1947 r. powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Stawie. Siedziba spółdzielni mieściła się w Stawie Status prawny – spółdzielczość. 186/11 Spółdzielnie spożywców gminy Staw Spółdzielnia Spożywców "Rozwój" w Nowosiółkach kol. rozpoczęła działalność w 1945 r. Likwidacja nastąpiła w 1947 r. poprzez włączenie do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stawie. Siedziba spółdzielni mieściła się w Nowosiółkach kol. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar wsi i kol. Nowosiółki, powiat chełmski. Spółdzielnia Powszechna „Nowe Życie” w Czułczycach Dużych powstała w 1947 r. Likwidacja nastąpiła w 1947 r. poprzez włączenie do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stawie. Siedziba spółdzielni mieściła się w Czułczycach Dużych. Status prawny – spółdzielczość. „Spółdzielnia powstała w celu zaspokajania wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków, a w działalności swej dążyć miała do zorganizowania produkcji i wymiany w myśl interesów członków”, wg statutu z 1947 r., paragraf 2. W związku z tym miała organizować i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady gospodarcze oraz podejmować działalność społeczno-kulturalną. Teren działalności spółdzielni obejmował Czułczyce Duże, Czułczyce kol., Przysiółek, powiat chełmski. Spółdzielnia Spożywców „Ochożanka” w Ochoży – brak danych o powstaniu – w 1947 r. weszła w skład Spółdzielni Gminnej „Samopomoc Chłopska” w Stawie Siedziba spółdzielni mieściła się w Ochoży. Status prawny – spółdzielczość. 186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie – brak danych o powstaniu i likwidacji – funkcjonowała co najmniej w latach 1939-1941. Siedziba spółdzielni mieściła się w Sawinie Status prawny – spółdzielczość.

Daty skrajne:

1926-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1954, 1926-1954, 1945-1947, 1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak