Księgarnie spółdzielcze - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/193/0
Daty skrajne
1935-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie księga protokołów posiedzeń rady nadzorczej z lat 1935-1942 (sygn. 1-2); księga protokołów walnych zgromadzeń członków z lat 1941-1949 (syn. 3); księga protokołów zarządu z lat 1942-1948 (sygn. 4); księga udziałowców z 1947 r. (sygn. 5); księga inwentarzowa z lat 1937-1942 (sygn. 6); sprawozdania - bilanse z lat 1944-1948 (sygn. 7-11) 193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1945-1949 (sygn. 2); bilanse i sprawozdania za lata 1945-1949 z lat 1945-1950 (sygn. 4); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1945-1947 (sygn. 5); 193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); statut i akty prawne z lat 1945-1948 (sygn. 2); protokoły i sprawozdania polustracyjne z lat 1945-1949 (sygn. 3); książka protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1947-1949 (sygn. 4); książka protokołów z posiedzeń rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z lat 1947-1949 (sygn. 5); księga udziałowców z lat 1941-1949 (sygn. 6); rejestr członków Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmienniczych z lat 1941-1947 (sygn. 7); bilanse i sprawozdania z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 8)

Dzieje twórcy:

193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna „Promyk” w Chełmie funkcjonowała w latach 1935-1949. Siedziba księgarni mieściła się w Chełmie przy ulicy Lubelskiej. Status prawny – spółdzielczość. Celem księgarni było „zaspokajanie wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb sowich członków”. Dla osiągnięcia zamierzonych celów spółdzielnia miała organizować i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady gospodarcze i podejmować działalność społeczno-kulturalną. Do władz spółdzielni należało walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza oraz zarząd. 193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie została zorganizowana w lutym 1945 r. W 1949 r. została włączona do Okręgowej Księgarni Spółdzielczej w Lublinie. Siedziba składnicy mieściła się w Hrubieszowie przy placu Wolności. Status prawny – spółdzielczość. Celem składnicy było prowadzenie zakładów gospodarczych, prowadzenie handlu, komisu oraz przeróbka i wytwarzanie artykułów piśmienniczych i papierniczych, instruowanie spółdzielni uczniowskich. Członkiem spółdzielni mogli być nauczyciele, opiekunowie spółdzielni uczniowskich, spółdzielnie spożywców i inne. Terenem działalności spółdzielni był powiat hrubieszowski. Do władz spółdzielni należało walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza oraz zarząd. 193/3 W 1941 r. założona została i rozpoczęła działalność gospodarczą Spółdzielcza Składnica Materiałów Piśmiennych we Włodawie. W kwietniu 1946 r., po przerwie w okresie okupacji, na bazie składnicy, która wznowiła działalność, powstała Księgarnia Spółdzielcza „Tęcza” we Włodawie, która funkcjonowała do 1949 r. Siedziba księgarni mieściła się we Włodawie przy ulicy 3 Maja Status prawny – spółdzielczość. Do jej władz należało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd, zaś do zadań należała działalność społeczno-kulturalna, propagandowa, poprzez organizowanie odczytów, wystaw oświatowych, wystaw książek; współdziałała przy organizowaniu, przez inne stowarzyszenia i instytucje, bibliotek, świetlic, domów ludowych. Księgarnia prowadziła działalność gospodarczą, m. in. sklep księgarsko-papierniczy. Spółdzielnia współpracowała z Inspektoratem Szkolnym we Włodawie, oraz ze szkołami. Terenem działalności spółdzielni był powiat włodawski.

Daty skrajne:

1935-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1950, 1935-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak