Akta miasta Kraśnika

Sygnatura
37/15/0
Daty skrajne
1883-1950[1951]
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-5), sprawy organizacyjne (sygn. 6-10), sprawy osobowe (sygn. 11-12), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 13-16), majątek gminy i gromad (sygn. 17-56), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 57-91), dochody gminy (sygn. 92-111), dochody obce (sygn. 112-166), egzekucja administracyjna (sygn. 167-169), sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 170), drogi i place publiczne (sygn. 171-178), rolnictwo (sygn. 179-180), opieka społeczna (sygn. 181), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 182-191), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 192-193), sprawy budowlane (sygn. 194-198), sprawy karno-administracyjne (sygn. 199), sprawy sądowe (sygn. 200-203), sprawy mieszkaniowe i nieruchomości (sygn. 204-206), podania i odwołania mieszkańców Kraśnika (sygn. 207-209), księga awizacji pocztowych (sygn. 210), protokoły zebrań Zarządu Miejskiego z lat 1948-1950 (sygn. 211), sprawy Miejskiej Komisji Oświatowej z lat 1948-1949 (sygn. 212), sprawozdania z lustracji z lat 1935-1936), operat dotyczący oddłużania Miasta z lat 1935-1940 (sygn. 214), sprawy budżetów (sygn. 215-220), książki inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn. 221-222), sprawy gospodarki i podatków - rejestry gospodarstw i wymiaru podatku, budowa szkół, regulacji rzek (sygn. 223-240), akta Magistratu miasta Kraśnika z lat 1914-1915 (sygn. 241-276), księgi ludności miasta Kraśnika oraz skorowidze z lat 1986-1931 (sygn. 277-288), rejestry mieszkańców oraz skorowidze z lat 1932-1950 (sygn. 289-333), ewidencja ludności wysiedlonej z terenów zachodnich z 1940 r. (sygn. 334), rejestr osób opuszczających gminę z lat 1944-1951 (sygn. 335), rejestr osób przybywających do gminy z lat 1941-1948 (sygn. 336), skorowidz spraw Urzędu Rozjemczego z lat 1933-1934 (sygn. 337), kenkarty z 1943 r. (sygn. 338), dokumenty do ksiąg ludności stałej miasta Kraśnika, powiatu janowskiego z lat 1883-1924 (sygn. 339). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera plany ogólne miasta Kraśnika z lat 1948-1962 (sygn. 1)

Dzieje twórcy:

Ustrój gminy miejskiej Kraśnik do roku 1919 kształtowały przepisy dla zaboru rosyjskiego tzn. ukaz z dnia 2 marca 1864 r. (Dz. Praw, t. 62, s. 37), zaś od roku 1919 dekret o samorządzie miejskim Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 140) W dniu 23 marca 1933 roku weszła w życie jednolita ustawa kształtująca ustrój gmin na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska "O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 35 poz. 294 (1933)). W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 roku "O zarządzie gmin polskich" zostają one podporządkowane władzom okupacyjnym i stają się faktycznie ich narzędziem wykonawczym. Na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej powoływano na obszarach miast rady narodowe. Początkowo powstawały one na mocy Statutu Tymczasowego Rad Narodowych z dnia 1 stycznia 1944 r. ("Rada Narodowa" 1944, Nr 2), a następnie w oparciu o ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) i dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. Nr 14 poz. 74 ). Miejskie rady narodowe i zarządy zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130). Siedziba mieściła się w Kraśniku. Gmina miejska była jednostką samorządową, której zakres działania miał dwa kierunki - własny i poruczony (Dekret z dn. 4 lutego 1919 r. o organizacji samorządu miejskiego dla ziem byłego zaboru rosyjskiego, ustawa z dn. 23 marca 1933r.) Do zadań własnych gminy miejskiej należały sprawy bytu materialnego (zarząd majątkiem gminy, zakładanie przedsiębiorstw, utrzymywanie dróg i środków komunikacji) , kulturalne (piecza nad oświatą i instytucjami kulturalno- oświatowymi, obyczajowością publiczną), opieki zdrowotnej. Do wykonywania zadań gmina miała dwa organy ustrojowe: Radę Miejską i Magistrat (w późniejszych latach Zarząd Miejski). Rada była wybierana na okres 3 lat, decyzje podejmowała na jawnych posiedzeniach. Do jej zadań należało: powoływanie i kontrola Magistratu, wybór Komisji usprawniających działanie Magistratu, ustalanie przepisów miejskich, ustalanie zasad zarządzania i użytkowania majątku miejskiego i dochodów gminy. Wybierany przez Radę Zarząd Miejski był organem wykonawczym i zarządzającym gminy. Biuro Zarządu dzieliło się na kancelarię i referaty. Zarząd Miejski wykonywał uchwały Rady, zarządzał majątkiem gminy. Zarząd wykonywał czynności poruczone przez władze państwowe. Burmistrz działał jednoosobowo jako organ wykonawczy władz administracyjnych państwa w ramach poruczonego zakresu działalności.

Daty skrajne:

1883-1950[1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1883-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

340

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

339

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.57

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.57

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak