Akta miasta Malborka

Sygnatura
10/508/0
Daty skrajne
1304 - 1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Przywileje krzyżackie, królewskie, władz duchownych obejmujące lokację, prawa miasta, uposażenia oraz ich potwierdzenia. Kroniki. Odpisy przywilejów (od 1276 r.). Ustrój miasta. Wilkierze, statuty. Przepisy prasowe. Zakresy czynności. Zmiany władz. Sprawozdania Magistratu. Wybory Radnych. Protokoły obrad ordynków miasta. Prawo miejskie. Księgi obywatelskie. Emigracja. Protokoły obrad Rady Miejskiej i Magistratu. Korespondencja wysyłana i otrzymywana w sprawach publicznych, religijnych i prywatnych: miasta Prus Królewskich i Rzeczypospolitej, niekiedy z zagranicą; Elekcja, królowie polscy, dostojnicy świeccy i duchowni; szlachta i mieszczanie. Akta sejmików pruskich. Współpraca małych miast. Księgi ławnicze: procesy cywilne i karne. Protokoły wety (sądu handlowego). Protokoły Rady Miejskiej. Prawo miejskie. Obsada stanowisk. Spory wewnętrzne. Wydarzenia międzynarodowe. Powiększenie terytorium miasta. Sołectwa wsi włączonych do miasta. Akta gruntowe. Fortyfikacje. Straż miejska.Pospolite ruszenie. Pobór wojskowy. Dezerterzy. Manewry. Przemarsze wojsk. Oblężenie Gdańska w 1813 r. Dostawy wojskowe. Zakwaterowania. Policja: bezpieczeństwo publiczne, nadzór nad cudzoziemcami. Służba domowa. Prostytucja. Przejazdy rodzin panujących. Finanse (Kamlaria). Budżety. Bilanse. Dowody kasowe. Akcyzy. Taksy. Podatki. Kontrybucje. Długi. Przemysł: gorzelnie, browary. Wyszynk, gastronomia. Młyny. Przedsiębiorstwa komunalne (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, gazownia, rakarnia). Oświetlenie ulic. Upiększenie miasta. Cechy, rzemiosła. Handel: koncesje, nadzór, opłaty targowe. Miary i wagi. Drogi. Kanały. Mosty. Promy. Port, rozbudowa i utrzymanie. Statystyka ruchu portowego. Koleje. Lotnisko.Rybołówstwo. Myślistwo (tępienie wilków). Powodzie. Szkoły: stan szkół, deputacje szkolne. Obowiązek szkolny. Zatrudnienie i uposażenie nauczycieli. Szpital powiatowy i wojskowy polowy. Choroby zakaźne (cholera). Lekarze, akuszerki. Ranni uchodźcy z Polski (1831). Kościoły. Deputacje kościelne. Uposażenie pastorów. Odpusty. Fundacje kościelne. Zatargi religijne. Reformacja. Budownictwo szkół, szpitali, mieszkań. Statystyka, sprawozdania ludnościowe ( w tym dotyczące Żydów). Sprawozdania handlowe. Handel zbożem. Handel w mieście i okolicy. Miary wagi. Monetaria. Zestawienia urodzeń i zgonów. Opieka społeczna. Komisje opiekuńcze. Drożyzna. Bezrobocie. Renty inwalidzkie. Stowarzyszenia dobroczynne. Fundacje. Legaty. Związki zawodowe. Lombard. Kasa chorych. Związki, stowarzyszenia. Menonici (zarządzenia, rejestr). Żydzi (rabini, nauczyciele, wykaz mienia). Akta osobowe urzędników. Ochrona przeciwpożarowa. Spisy akt brakowanych. Biblioteki. Pisma ulotne. Muzeum miejskie (opis wykopalisk, korespondencja) (XIII-XX w.). Plebiscyt: protokoły komisji, listy głosujących.

Dzieje twórcy:

Matbork był siedzibą Wielkich Mistrzów Krzyżackich. Zbudowane przy zamku podgrodzie otrzymało miejskie prawo chełmińskie w 1276 r. Po wojnie trzynastoletniej (1466) miasto i zamek malborski weszły w posiadanie Polski. Znajdowała się tutaj rezydencja wojewody pomorskiego. Malbork był również siedzibą starostwa. Po pierwszym rozbiorze (1772) włączony do Prus. Od 1945 r. wchodzi w skład państwa polskiego. W połowie XVI w. miasto liczyło 3000, a po pierwszej wojnie światowej 17 000 mieszkańców.

Daty skrajne:

1304 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1304-1944, 1304-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2612

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2612

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

69.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

69.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak