Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie

Sygnatura
36/216/0
Daty skrajne
1957-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I-XI Powiatowe Zjazdy Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1957, 1959-1960, 1962, 1966, 1968, 1970, 1972-1974 (sygn. 1-10); I, III Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z lat 1957, 1960 (sygn. 11-12); protokoły posiedzeń Zarządu PZKiOR, plenarnych, Prezydium PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1961, 1963-1971 (sygn. 13-21); protokół wspólnego posiedzenia zespołu rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR z 1964 r. (sygn. 22); protokół wspólnego posiedzenia Biura Rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR w Chełmie z 1971 r. (sygn. 23); protokoły z narad i posiedzeń Powiatowej Rady KGW z lat 1965-1972, 1974 (sygn. 24-26); Komisja Rewizyjna PZKR z lat 1970-1974 (sygn. 27); Koło Powiatowego Związku Producentów Trzody Chlewnej z lat 1963-1968 (sygn. 28); książka protokołów z posiedzeń Zarządu Komisji Rewizyjnej Związku PRO Oddziału Powiatowego w Chełmie z lat 1968-1972 (sygn. 29); protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Powiatowego Zrzeszenia Plantatorów Zbieraczy Ziół z 1971 r. (sygn. 30); protokoły z narad pracowników PZKR z lat 1963-1969, 1972-1973 (sygn. 31-33); protokoły z narad prezesów, skarbników i sekretarzy kół rolniczych w PZKiOR z lat 1957-1959 (sygn. 34); protokoły z narad agronomów gromadzkich z 1964 r. (sygn. 35); protokoły z narad z dyrektorami POM i instruktorami mechanizacji z lat 1968-1969 (sygn. 36); protokoły z zebrań POP, sprawozdania, dokumentacja POP przy PZKR z lat 1958-1959, 1965-1971 (sygn. 37-39); protokoły z narad i posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Rolnictwa z 1963 r. (sygn. 40); organizacja PZKR z 1960 r. (sygn. 41); ramowy projekt tymczasowej struktury i zakresu czynności Prezydium PZKR, bez daty, (sygn. 42); struktura organizacyjna PZKR w Chełmie z 1967 r. (sygn. 43); organizacja kółek rolniczych z lat 1962-1963 (sygn. 44); rejestry kółek rolniczych z lat 1957-1961, 1967 (sygn. 45-54); ocena pracy zespołu lustracji z lat 1967-1970 (sygn. 55); programy działania, oceny kółek rolniczych oraz PZKR z lat 1959, 1966-1971 (sygn. 56-58); plany wpływu i wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w rejonie kanału Wieprz-Krzna na lata 1959-1965 z lat 1959-1961 (sygn. 59); zadania w dziedzinie rolnictwa na lata 1961-1965, bez daty, (sygn. 60); programy rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie chełmskim na lata 1970-1975 z 1970 r. (sygn. 62); 5. letni plan rozwoju organizacyjno-gospodarczego KR i MBM na lata 1971-1975 z 1969 r. (sygn. 62); plany gminnych rad kółek rolniczych na lata 1973-1975 z 1972 r. (sygn. 63); plany pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1960 (sygn. 64); plan zaopatrzenia kółek rolniczych powiatu chełmskiego w sprzęt rolniczy na 1960 r., bez daty, (sygn. 66); plany pracy Prezydium i Zarządu PZKR z lat 1963-1969 (sygn. 67); program działania PZKRiKR z lat 1964-1967, 1971-1970 (sygn. 68-70); programy działania kółek rolniczych powiatu chełmskiego z 1965 r. (sygn. 71); program realizacji uchwał III Krajowego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych oraz wytyczne do pracy KGW z 1968 r. (sygn. 72); plany pracy Prezydium i Plenum PZKR z lat 1970-1971 (sygn. 73-74); plany inwestycyjne na 1973 r. z 1972 r. (sygn. 75); program rozwoju i doskonalenia usług chemizacyjnych z 1974 r. (sygn. 76); informacje, oceny, sprawozdania z działalności PZKR z lat 1962-1965, 1967-1973 (sygn. 78-85); analizy działalności z lat 1958, 1963-1966, 1968-1972 (sygn. 86-92); skargi i zażalenia z 1971 r. (sygn. 93); konkursy z lat 1957-1960, 1964-1968, 1970-1974 (sygn. 94-106); normatywy kancelaryjne - instrukcja kancelaryjna z 1964 r. (sygn. 107); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1960-1964, 1966-1971, 1974 (sygn. 108-113); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1961-1975 (sygn. 114-298); analiza kadr z 1963 r. (sygn. 299); sprawy instruktorów i pracowników PZKR z lat 1963-1964, 1969, 1973 (sygn. 300-304); budżety PZKR z lat 1967-1971 (sygn. 305); bilanse i sprawozdania finansowe PZKR z lat 1960-1961 (sygn. 306); planowanie i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1959-1975 (sygn. 307-535); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1963-1975 (sygn. 536-554); akta samorządowo-organizacyjne KGW na terenie gromad i gmin powiatu chełmskiego z lat 1957-1975 (sygn. 555-596); aktyw kobiecy, gromadzkie rady kobiet, działalność kół gospodyń wiejskich z lat 1959-1975 (sygn. 597-605); ocena pracy agronomów gromadzkich i służby rolnej z lat 1963-1966 (sygn. 607); czyny społeczne z lat 1964, 1969-1970 (sygn. 608-609); szkolenie rolnicze, kursy, zespoły przysposobienia rolniczego z lat 1959-1973 (sygn. 610-638); materiały z Plenum KP PZPR i PK ZSL z 1970 r. (sygn. 639)

Dzieje twórcy:

Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie powstał w 1957 r. Likwidacji uległ w 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej. Siedziba Związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – stowarzyszenia i związki, instytucja gospodarcza. Władze Powiatowego Związku Kółek Rolniczych stanowiły: Powiatowy Zjazd Delegatów, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Powiatowy Zjazd Delegatów odbywał się co 2 lata. W skład zarządu wchodziło 21-39 osób. Uchwalał on roczne plany pracy i budżet związku, ustalał roczne plany pracy Prezydium, dokonywał okresowych ocen pracy kółek rolniczych, zwoływał powiatowe zjazdy delegatów oraz komisje. Komisja Rewizyjna składała się z 5 członków i była organem sprawującym kontrolę gospodarki PZKR. Organem wykonawczym zarządu było prezydium, które składało się z 7-11 osób, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów i sekretarza. Prezydium wykonywało uchwały zjazdu i zarządu, dokonywało kontroli prawidłowego wykorzystywania przez kółka rolnicze środków FRR. Związek był społeczno-gospodarczą organizacją zrzeszonych w kółkach rolniczych, kołach gospodyń wiejskich oraz specjalistycznych zrzeszeniach branżowych. Kierował rozwojem tych organizacji zapewniał im pomoc instruktażową w dziedzinie działalności gospodarczej i kulturalnej, a szczególnie w zakresie racjonalnego gospodarowania powierzonym mieniem społecznym w kółkach rolniczych. Podstawowym celem Związku było prowadzenie działalności w zakresie produkcji rolnej i zwiększenia dochodowości gospodarstw indywidualnych. Realizacji tych celów miały służyć: mechanizacja, melioracja łąk i pastwisk, racjonalna gospodarka nasienna i nawozowa, rozwój hodowli, ochrona roślin, kontraktacje. Członkami Związku były kółka rolnicze.

Daty skrajne:

1957-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1975, 1957-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

639

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

639

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak