Akta miasta Sopotu

Sygnatura
93/2/0
Daty skrajne
1862-1945 [-1969]
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe; 2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców; 3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice; 4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic; 5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne. Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981)

Dzieje twórcy:

Organizacja XIX-wiecznych miast pruskich opierała się na ordynacji miejskiej z 19.11.1808 r., która przewidywała większy udział mieszczan w zarządzaniu. Najwyższą władzą było zgromadzenie radnych, wybierane przez wszystkich uprawnionych do głosu mieszczan. Spośród radnych wybierano magistrat, który stanowił władzę wykonawczą. Natomiast jurysdykcja sądowa oraz policja przechodziły odtąd pod władzę państwową. W szczególności ordynacja miejska regulowała sprawy obywatelstwa miejskiego i związane z tym sprawy posiadania nieruchomości, prowadzenia rzemiosła oraz wyborów do rad miejskich. W ciągu XIX w. ordynacja miejska ulegała pewnym modyfikacjom, z których najważniejsze z 1853 r. dotyczyły wszechwładzy radnych miejskich oraz uchwalania statutów indywidualnych dla miast. Miasto Sopot przyjęło ordynację miejska w 1901 r. W 1929 r. przyjęto podział na decernaty: personalny, ogólnoadministracyjny, finansowo-kasowy, budownictwa, zarząd przedsiębiorstw miejskich, szkolnictwa, podatków, ubogich, rencistów, młodzieży, inwalidów wojennych, pośrednictwa pracy, demobilizacji, ubezpieczeń społecznych, cmentarzy, kąpielisk ogrodów i parków. [Teresa Węsierska-Biernatowa - Wstęp do inwentarza)

Daty skrajne:

1862-1945 [-1969]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1945, 1946-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2981

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2981

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

42.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

41.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 51