Zjednoczenie Zakładów Rybnych w Gdyni

Sygnatura
93/7/0
Daty skrajne
1957-1968
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dyrekcja (1957-1960, sygn. 1-2): sprawy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 2. Dział Ekonomiczny (1957-1960, sygn. 3-40: plany perspektywiczne, plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, plany z importu maszyn i remontów, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z produkcji, remontów, zatrudnienia i płac, regulaminy premiowania, normowanie pracy, protokóły z rewizji i kontroli NIK; 3. Dział Zaopatrzenia i Zbytu (1957-1960, sygn. 41-60): zarządzenia dot. transportu samochodowego, plany zaopatrzenia materiałowego, produkcji i zbytu, sprawozdawczość dla GUS, sprawozdania z gospodarki materiałowej, korespondencja ze Zjednoczeniem Centrali Rybnej; 4. Dział Techniczno-Produkcyjny (1951-1959, sygn. 61-68): dokumentacja technologiczna, sprawozdania z wykonania planu, jakości produkcji, zużycia paliw i energii, wynalazczości pracowniczej; 5. Dział Finansowo-Księgowy (1957-1960, sygn. 69-74): preliminarze wydatków, rozliczenia z budżetem, sprawozdawczość dla GUS, korespondencja z Ministerstwem Żeglugi. Akta osobowe (1957-1960, sygn. 75-98).

Dzieje twórcy:

Zjednoczenie Zakładów Rybnych (ZZR) w Gdyni powstało 01.04.1957 r. jako przedsiębiorstwo państwowe na mocy zarządzenia nr 69 Ministerstwa Żeglugi z 22.03.1957 r. Przedmiotem działania było ogólne kierownictwo, koordynacja, nadzór i kontrola działalności przedsiębiorstw pod nazwą: Zakłady Rybne. ZZR podporządkowane były zakłady w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Łebie, Szczecinie i Ustce. Zwierzchni nadzór nad Zjednoczeniem sprawował Minister Żeglugi. Jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora ZZR działała Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego. Likwidacja nastąpiła na podstawie zarządzenia Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej z 12.04.1960 r. w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 50z 05.02.1960 r. w sprawie powołania zjednoczenia w resorcie Żeglugi. Na likwidatora ZZR w Gdyni wyznaczono Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Warszawie. Z dniem 01.04.1960 r. ZZR zakończyło swoją działalność. .

Daty skrajne:

1957-1968

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1968.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

99

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

99

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.41

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.41

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 1098