Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokrówce

Sygnatura
36/238/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne GRN Pokrówce z lat 1963, 1969-1972 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Pokrówce z lat 1954-1957, 1959-1972 (sygn. 6-23); realizacja uchwał GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); rejestry uchwał GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 26-27); spotkania radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 28-32); ewidencja postulatów i wniosków wyborców z lat 1969-1971 (sygn. 33); Komisja Dróg i Urządzeń Publicznych z 1955 r. (sygn. 34); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955, 1959-1972 (sygn. 35-46); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958-1960, 1963-1972 (sygn. 47-56); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1956-1967 (sygn. 57-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1968-1972 (sygn. 64-68); Komisja Mandatowa z lat 1961-1965, 1969-1970 (sygn. 69-72); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1957-1961, 1963-1972 (sygn. 73-82); działalność komisji stałych z lat 1960-1961 (sygn. 83); skład osobowy oraz działalność komisji stałych z lat 1964-1966 (sygn. 84); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Pokrówce z lat 1969-1972 (sygn. 85); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1961-1962, 1969-1971 (sygn. 86-90); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1955-1972 (sygn. 91-111); realizacja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 112-113); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 114-115); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Pokrówka z lat 1957-1972 (sygn. 116-149); ewidencja protokołów zebrań wiejskich z lat 1964-1972 (sygn. 150-151); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1965 (sygn. 152-153); plany narad z sołtysami z lat 1971-1972 (sygn. 154); organizacja organów Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1959-1961, 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 155-164); rejestr osobowy radnych, komisji, członków prezydium, sołtysów oraz pracowników biura gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 165); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 166); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1966 r. (sygn. 167); plany gospodarcze gromady z lat 1960-1972 (sygn. 168-182; ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 183); sprawozdawczość gospodarcza z lat 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 184-189); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 190-206); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 207-225); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1966-1968, 1971-1972 (sygn. 226-228)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokrówce, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Pokrówce. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

228

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

228

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak