Komisariat Rządu w Gdyni

Sygnatura
93/682/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Magistrat miasta Gdyni: I. Wydział Ogólny (1887-1931) nr 1-176; II. Wydział Administracyjny (1902-1931) nr 177-236; III. Wydział Finansowo-Podatkowy (1928-1930) nr 237-238; IV. Wydział Rachunkowo-Budzetowy (1926-1930) nr 249-251; V. Wydział Techniczny (1912-1931) nr 252-509; Starostwo Grodzkie: Referat Prezydialno-Gospodarczy (1930-1931) nr 510-511; Referat Administracyjny (1928-1938) nr 512-521; Referat Przemysłowy (1927-1931) nr 522-538; Referat Sanitarny (1929) nr 539; Referat Weterynarii (1929) nr 539; Referat Budowlany: wnioski o wydanie zezwolenia na budowę, umowy dzierżawne, kosztorysy ofertowe, budowa obiektów, plany zabudowy miasta (1928-1931) nr 540-564; Urząd Policyjny w Gdyni: wnioski o zezwolenia na budowę, wyświetlanie filmów, sprawy policyjno-sanitarne i weterynaryjne, dorożki samochodowe, ruch kołowy i uliczny, porządek uliczny (1923-1931) nr 565-585; Komisariat Rządu: Wydział Ogólny (1927-1939) nr 586-1344; Wydział Ekonomiczny (1928-1937) nr 1345-1443; Wydział Finansowy (1920-1938) nr 1444-2013; Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia (1927-1938) nr 2014-2026; Dopływy: instrukcje, sprawy budżetowe, sprawy personalne, administracja urzędu, sprawy mieszkaniowe, strajki, demonstracje, Związek Legionistów, Związek Rezerwistów, Legion Młodych, Związek Zawodowy Pracowników Portowych, Związek Stowarzyszeń Zawodowych, Związek Zawodowy Marynarzy PMH, Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych „Praca Polska”, Zawiązek Zawodowy Transportowców, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Związek Zawodowy Pracowników Miejskich, Zrzeszenie Pracowników Państwowego Banku Polskiego, Stowarzyszenie Restauratorów, Hotelarzy i Spokrewnionych Zawodów, Komitet Floty Narodowej, Towarzystwo Polsko-Angielskie, sprawy paszportowe, budownictwo, memoriały do władz państwowych, spis urzędów na terenie Gdyni (1926-1939) nr 2027-2095; Referat Katastru Miejskiego (1922-1939) nr 2096-2307; książka meldunkowa (1931-1939) nr 2308; Willa "Szczęść Boże" - plan (sygn. 2309) Dopływ (sygn. 2310-2409): korespondencja, okólniki, zarządzenia, plan rozbudowy, program inwestycyjny, budżety miasta Gdyni, sprawozdania rachunkowe, pożyczki inwestycyjne, umowy z bankami, kredyty towarowe, inwentaryzacja nieruchomości, przydziały i wykupy terenów, pożyczki. Kartoteka meldunkowa mieszkańców Gdyni (sygn. 2410);

Dzieje twórcy:

Do 1926 r. Gdyni istniała jako gmina wiejska , po czym 10.02.1926 r. Gdynia uzyskała praw miejskie. Wobec braku innych norm prawnych ustrój administracyjny oparto na pruskiej ordynacji miejskiej z 1853 r., obowiązującej w innych miastach pomorskich. Została powołana 12-osobowa tymczasowa Rada Miejska oraz organ wykonawczy – Magistrat, złożony z komisarycznego burmistrza i dwóch członków. Pierwszym komisarycznym burmistrzem Gdyni został radca Augustyn Krause. Trudności wynikające ze specyficznych problemów szybko rosnącego miasta, jak i nadużycia w administracji spowodowały zawieszenie w 1928 r. burmistrza Krausego i rozwiązanie Rady Miejskiej. Funkcję burmistrza przejął dotychczasowy zastępca Hilary Ewert-Krzemieniewski, a funkcję rozwiązanej rady sprawowała Izba Wojewódzka w Toruniu. W kwietniu 1929 r. H. Evert-Krzemieniewski złożył rezygnację z stanowiska burmistrza, na jego miejsce wojewoda pomorski mianował M. Bilka Komisarycznym Prezydentem Miasta. Pod względem administracyjnym Gdynia podlegała staroście wejherowskiemu. Szybki rozwój portu i miasta spowodował, że w 1929 r. Gdynia została wydzielona z powiatu morskiego jako odrębne starostwo grodzkie. W listopadzie 1930 r. przeprowadzono kolejną reformę administracyjną polegającą na wprowadzeniu zarządu komisarycznego. Odtąd naczelną władzę w mieście sprawował Komisarz Rządu, mianowany prze ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem przemysłu i handlu oraz ministrem skarbu. Skupiał on w swym ręku władzę prezydenta miasta, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz starosty grodzkiego. Ustrój ten, wprowadzony początkowo jako tymczasowy na 5 lat, przetrwał do 1939 r. Zespół akt składa się z trzech części: 1/ wyrastającego z okresu gminy wiejskiej – magistratu miasta (do 1926 r.); 2/ starostwa grodzkiego z lat 1929-1931 – reprezentującego pierwszy okres istnienia miasta jako miasta wydzielonego; 3/ Komisariatu Rządu, łączącego w sobie (od 1931 r.) zakres działania burmistrza i starosty. W okresie okupacji akta przejął Nadburmistrz miasta Gdyni (Oberbürgermeister Gotenhafen).

Daty skrajne:

[1887-1925] 1926-1939 [-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1925, 1926-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2472

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2407

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

67.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

66.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak