Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rejowcu

Sygnatura
36/239/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne GRN w Rejowcu z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Rejowcu z lat 1956-1972 (sygn. 4-19); ewidencja uchwał GRN w Rejowcu z lat 1962-1968 (sygn. 20-21); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 22-27); Komisja Dróg i Urządzeń z 1956 r. (sygn. 28); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 29-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1958, 1964-1972 (sygn. 40-49); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 50-58); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 59); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 60-61); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956, 1960-1972 (sygn. 62-74); komisje stałe GRN w Rejowcu z lat 1966-1972 (sygn. 75-77); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Rejowcu z lat 1969-1972 (sygn. 78); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 79-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1955-1972 (sygn. 82-97); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1965-1972 (sygn. 98-99); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964, 1966-1970 (sygn. 100-105); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1964, 1969-1972 (sygn. 106-111); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Rejowiec z lat 1958-1969, 1971-1972 (sygn. 112-120); rejestr protokołów zebrań wiejskich i spotkań radnych z wyborcami z lat 1967-1969 (sygn. 121); rejestr radnych, sołtysów i komisji stałych GRN z 1960 r. (sygn. 122); organizacja Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1960-1970 (sygn. 123); ewidencja zasobu akt w składnicy z lat 1954-1965 (sygn. 124); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1959-1960, 1966 (sygn. 125-126); projekt 5. letniego planu gospodarczego na lata 1970-1975 z lat 1968-1972 (sygn. 127); plany gospodarcze z lat 1960, 1965, 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 128-137); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 138); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów z lat 1960, 1971-1972 (sygn. 139, 143, 144); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego z lat 1966-1968, 1971 (sygn. 140-142); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 145-157); budżety gromady z lat 1955-1960, 1962-1965, 1967, 1970-1972 (sygn. 158-171); sprawozdawczość budżetowa z lat 1956-1958, 1962-1965, 1970-1972 (sygn. 172-181)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Rejowcu. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

181

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

181

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak