Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie

Sygnatura
60/12/0
Daty skrajne
1895-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W skład zespołu wchodzą częściowo zachowane protokoły walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Dyrekcji, rejestry członków, księgi udziałów, księgi pozyczek, sprawozdania i bilanse

Dzieje twórcy:

Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie powstał z fuzji dwóch innych organizacji - Towarzystwa Zaliczkowego z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie oraz Rymanowskiej Kasy Katolickiej dla Rzemieślników i Rolników Spółdzielni zarejestrowanej z nieograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie. Towarzystwo Zaliczkowe w Rymanowie założono na podstawie ustawy z dnia 9.04.1873 r., działalność swoją rozpoczęło w 1875 r., a statut zarejestrowano 17.12.1875 r. w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pod nr 18088. Było stowarzyszeniem z ograniczoną poręką. Terenem działania obejmowało nie tylko Rymanów, ale także powiaty: sanocki, krośnieński i brzozowski. Zdaniem Towarzystwa było udzielenie kredytu członkom na „umiarkowany” procent w dogodnych warunkach oraz pomoc w sprawach finansowych i gospodarskich. Organami spółdzielni były: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza (12 członków) oraz Dyrekcja (3 członków i 3 zastępców). Dyrekcja była odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansów rocznych oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów i środków pieniężnych. Na podstawie zachowanych protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i Dyrekcji Rymanowskiej Kasy Katolickiej dla Rzemieślników i Rolników Spółdzielni zarejestrowanej z nieograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie można stwierdzić, że władzami spółki były: Walne Zgromadzenie (organ uchwałodawczy); Dyrekcja (organ zarządzający), Rada Nadzorcza. Organem kontrolującym była Komisja Rewizyjna. Terenem działania było miasto i powiat, a celem działania udzielanie pożyczek rolnikom na potrzeby gospodarcze i rzemieślnikom oraz drobnym kupcom na rozwój swoich zakładów pracy. Plany dotyczące połączenia dwóch spółdzielni buły przedstawione na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Towarzystwa począwszy od 1934 r.. Fuzji dokonano ostatecznie 19 października 1941 r. na posiedzeniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków na zasadach: -spółdzielnia przejmującą jest Rymanowska Kasa Katolicka dla Rzemieślników i Rolników Spółdzielnia zarejestrowana z nieograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie; -prawną podstawą połączenia jest statut oraz nowa nazwa Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie; -rachunkową podstawą połączenia są bilanse dwóch instytucji sporządzone na dzień 31 grudnia 1940 r. ; -kierownictwo nowej instytucji będzie sprawować Rada Nadzorcza wybrana na walnym Zebraniu Spółdzielni i wybrani członkowie Dyrekcji; -okręgiem działania będzie rejon Sądu Grodzkiego w Rymanowie; -jednostka udziałowa będzie wynosiła 10 zł.; -odpowiedzialność będzie zadeklarowana udziałem 50 zł. Statut nowopowstałej instytucji, której siedzibą był Rymanów zarejestrowano 28.10.1942 r. w Sądzie Okręgowym w Sanoku. W czasie II wojny światowej w okresie od 15.08.1944 r. do 31.12.1944 r. działalność instytucji została zawieszona. W 1949 r. w skład Banku weszła agenda b. Kasy Stefczyka w Klimkówce. Z zachowanych materiałów nie można ustalić daty zakończenia działalności Banku. Przypuszczalnie nastąpiło to w 1950 r. Dokumentację przejęła nowopowstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Rymanowie. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]

Daty skrajne:

1895-1951

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Rymanowska Kasa Katolicka dla Rzemieślników i Rolników sp. zarej. z ogr. odpow. w Rymanowie; Towarzystwo Zaliczkowe w Rymanowie zarejestrowane z ograniczoną poręką

Daty:

1895-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.99

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak