Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadówce

Sygnatura
36/246/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Zawadówce z lat 1955, 1957-1972 (sygn. 1-17); spotkania radnych z wyborcami z lat 1961, 1965-1971 (sygn. 18-25); ankiety członków komisji GRN w Zawadówce z lat 1965-1966 (sygn. 26); Komisja Dróg, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 27-38); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959, 1962-1972 (sygn. 39-50); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 51); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1963, 1965-1972 (sygn. 52-62); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961-1963, 1968-1972 (sygn. 63-71); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawadówce z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 72-87); zebrania wiejskie sołtysi GRN Zawadówka z lat 1958-1961, 1964-1972 (sygn. 88-100); spis akt znajdujących się w składnicy PGRN w Zawadówce z lat 1956-1965 (sygn. 101); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 102); plany gospodarcze GRN i podporządkowanych jej organów z lat 1963-1972 (sygn. 103-112); wiejski program rozwoju rolnictwa z lat 1966-1968 (sygn. 113); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych z 1972 r. (sygn. 114); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-127); budżety gromady z lat 1955-1962, 1963, 1967-1972 (sygn. 128-140)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadówce, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Zawadówce. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

140

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

140

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak