Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hańsku

Sygnatura
36/252/0
Daty skrajne
1957-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1970 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 6-20); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1964-1972 (sygn 21-24); Komisja Budżetowa z 1964 r. (sygn. 25); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 26-27); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1972 (sygn. 28-30); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 31-33); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 34-48); zebrania wiejskie GRN Hańsk z lat 1964-1968, 1971-1972 (sygn. 49-55); książki protokołów narad sołtysów z lat 1967-1970 (sygn. 56-59); sprawy organizacyjne z lat 1966, 1968, 1970 (sygn. 60-62); ewidencja zasobu akt składnicy z 1971 r. (sygn. 63); plany gospodarcze gromady z lat 1968-1969 (sygn. 64-65); sprawozdanie z działalności GRN w Hańsku za lata 1965-1966 z 1966 r. (sygn. 66); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych za 1970 rok z 1970 r. (sygn. 67); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 68-74); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 75); budżet gromady na 1971 rok z 1970 r. (sygn. 76); sprawy personalne z 1972 r. (sygn. 77); domowa książka meldunkowa - bez daty (sygn. 78); nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze z lat 1957-1972 (sygn. 79-90)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hańsku, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Hańsku. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1957-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1972, 1957-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak