Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej

Sygnatura
36/258/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Woli Uhruskiej z lat 1958-1972 (sygn. 5-19); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1967, 1970-1971 (sygn. 20-23); Komisja Finansowa z lat 1956-1964 (sygn. 24-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 27-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1956-1961, 1969-1971 (sygn. 30-34); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1956-1957 (sygn. 35); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1966, 1969-1972 (sygn. 36-41); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1956 r. (sygn. 42); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1964, 1968-1970 (sygn. 43-46); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 47); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1954-1960, 1962-1968, 1971-1972 (sygn. 48-62); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1962 (sygn. 63); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1963-1967, 1969 (sygn. 64-69); zebrania wiejskie GRN Wola Uhruska z lat 1960-1972 (sygn. 70-82); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1969 (sygn. 83); plany pracy Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1955-1957, 1961 (sygn. 84-85); ewidencja zasobu składnicy akt 1963-1966 (sygn. 86); podział administracyjny z 1968 r. (sygn. 87); projekt planu gospodarczego gromady na 1960 rok z 1960 r. (sygn. 88); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 89); plan gospodarczy gromady na 1970 rok z 1970 r. (sygn. 100); sprawozdawczość statystyczna z lat 1969-1970 (sygn. 101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 102-110); budżety gromady na lata 1962-1972 z lat 1961-1963, 1965-1966, 1968-1972 (sygn. 111-122); sprawy testamentów z lat 1962-1972 (sygn. 123); akta zbiorcze do zawarcia małżeństw z 1956 r. (sygn. 124); dokumenty zbiorcze do akt urodzeń za lata 1962-1964 (sygn. 124-129); rejestr mieszkańców stałych - Wola Uhruska, bez daty (sygn. 130)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Woli Uhruskiej. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

130

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

130

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak