Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorohusku

Sygnatura
36/261/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Dorohusku z lat 1954-1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967, 1969 (sygn. 1-10); sesje i sprawy organizacyjne GRN z lat 1971-1972 (sygn. 11); uchwały GRN w Dorohusku z lat 1963-1964, 1970 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1971 (sygn. 14); komisje stałe z lat 1955, 1959-1965, 1971 (sygn. 15-22); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1971 (sygn. 23-29); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965-1968 (sygn. 30-33); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 34-39); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 40-46); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 47-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1955-1956, 1958-1959, 1961-1965, 1969-1972 (sygn. 53-65); uchwały Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1965-1968 (sygn. 66-67); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1968 (sygn. 68); zebrania wiejskie GRN Dorohusk z lat 1958-1964, 1967, 1972 (sygn. 69-80); ewidencja osobowa Prezydium GRN z lat 1961-1966 (sygn. 81); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1962-1970 (sygn. 82-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1962-1964 (sygn. 91); ewidencja godeł i pieczęci z 1972 r. (sygn. 92); ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym z lat 1955-1966 (sygn. 93); program rozowju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 94); plany gospodarcze gromady na lata 1963-1972 z lat 1962-1972 (sygn. 95-107); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 108-119); budżety gromady na lata 1957-1960, 1962, 1964, 1968-1972 z lat 1956, 1959, 1961, 1963, 1967-1972 (sygn. 120-130); sprawozdania budżetowe z lat 1963-1964, 1968-1970 (sygn. 132-133)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorohusku, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Dorohusku. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

133

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

133

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak