Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisznie

Sygnatura
36/267/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Lisznie z lat 1954-1955, 1957-1962, 1964-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN w Lisznie z lat 1955-1959 (sygn. 17-18); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 20-22); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1971-1972 (sygn. 23); Komisja Planu Gospodarczego, Leśnictwa, Budżetu i Finansów z lat 1969, 1971-1972 (sygn. 24-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1966-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 26-29); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1972 (sygn. 30-45); rejestry uchwał Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1969 (sygn. 48-49); protokoły z sesji sołtysów z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 50-51); zebrania wiejskie GRN Liszno z lat 1955-1957, 1966-1972 (sygn. 52-57); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1968, 1970, 1972 (sygn. 58-60); ewidencja osobowa radnych, członków prezydium, komisji, sołtysów, pracowników biura z 1965 r. (sygn. 61); programy rozwoju gromady na lata 1966-1980 z lat 1966, 1968 (sygn. 62-63); plany gospodarcze gromady z lat 1966-1967, 1969 (sygn. 64-65); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965, 1968-1969 (sygn. 66-68); budżety gromady z lat 1958-1960, 1965, 1967-1971 (sygn. 69-77); sprawozdania budżetowe z 1971 r. (sygn. 78)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisznie, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Lisznie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

78

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

78

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak