Szkoła Podstawowa w Potoku

Sygnatura
21/3342/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z wizytacji, projekty organizacji szkoły, sprawy organizacyjne - utworzenie szkoły, przekształcenia, obwód szkolny, budynek, działalność

Dzieje twórcy:

Organizację szkolnictwa polskiego funkcjonującego po I wojnie światowej regulowały przepisy Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z 10 VIII 1917 r. uzupełniane przez ustawy - o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 r.; o tymczasowym ustroju władz szkolnych z dnia 4 VI 1920 r. Ostatecznie ustrój szkolnictwa polskiego ustalony został ustawą z dnia 17 lutego 1922 roku "O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych" (Dz. U. RP z 1922 roku, Nr 18, poz. 143 z poprawką: Dz. U. RP z 1925, Nr 126, poz. 898) oraz ustawą z dnia 11 marca 1932 roku "O ustroju szkolnictwa", Dz.U. (1932) Nr 38, poz. 389, art. 12. Przepisy te obowiązywały do 1948 roku z przerwą na lata okupacji niemieckiej, kiedy obowiązywały rozporządzenia o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku oraz z dnia 29 sierpnia 1942 roku. W roku 1948 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa polskiego, mająca na celu utworzenie 7 klasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących - od początku roku szkolnego 1948/49 weszło w życie Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 czerwca 1948 roku w sprawie przejściowego programu nauczania w jednolitej szkole średniej na rok szkolny 1948/49, od tego momentu dotychczasowe Publiczne Szkoły Powszechne zmieniły oficjalną nazwę na Szkoły Podstawowe. Istotna zmiana w szkolnictwie nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1948/49, kiedy część szkół powszechnych została połączona z państwowymi gimnazjami i liceami ogólnokształcącymi w jednolite jedenastoletnie szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego. Nowo powstałe szkoły realizowały program siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech klas liceum ogólnokształcącego. Pozostałe szkoły powszechne działały odtąd, jako szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego. Niezależnie od posiadanej organizacji (pełne siedmioklasowe lub niepełne sześcio- i czteroklasowe) realizowały one jednakowy program nauczania. Okres działalności szkół podstawowych siedmioklasowych zamyka wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 15 VII 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, przyjmującej za podstawę organizacyjną i programową systemu kształcenia i wychowania ośmioletnią szkołę podstawową. Publiczna Szkoła Powszechna w Potoku z dniem 1 listopada 1917 roku została przejęta przez rząd polski, jako Szkoła jednoklasowa mieszana. W 1918 roku została przekształcona w szkołę 2- klasową, a od 1 grudnia 1932 roku funkcjonowała, jako szkoła 3-klasowa. Od 1948 roku w związku z reorganizacją szkolnictwa polskiego nosiła nazwę Szkoła Podstawowa w Potoku z siedmioma klasami. Na podstawie uchwały Dozoru Szkolnego gminy Potok z dnia 22 lutego 1935 roku do obwodu szkolnego Potok należały wsie: Potok, jako punkt szkolny, Potok – Księża Niwy, Potok – Kamienna Góra, Potok Rządowy, Wymysłów – Przyłogi.

Daty skrajne:

1931-1975

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1931-1975.

Nazwa dawna:

Publiczna Szkoła Powszechna w Potoku

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie